Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľké Kršteňany pozýva poslancov na 9. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávané podľa § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, ktoré sa uskutoční 15.02.2016 – v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program

9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch konaného dňa 15.02.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení zo 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
  5. Informácie starostu obce
  6. Prerokovanie návrhu hospodára pre Kultúrny dom
  7. Návrh spoplatnenia, „cenník“- prenájmu priestorov v areáli T.J.
  8. Návrh spoplatnenia, „cenník“- prenájmu priestorov v Klube dôchodcov
  9. Nákup kopírky – oboznámenie
  10. Oprava strechy a výmena dverí v Materskej škole
  11. Organizačné záležitosti a rôzne
  12. Diskusia
  13. Návrh uznesenia
  14. Záver

Vladimír Kopál
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *