Detské popoludnie

Dňa 14.8.2021 sa na miestnom futbalovom štadióne uskutočnilo podujatie venované hlavne deťom .

Detské popoludnie pripravil dobrovoľný hasičský zbor.

Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie a súťaže, ako skok vo vreci, či penová párty, ale aj detský bazén veľkých rozmerov.

Na už sklonku prázdnin veríme, že pre deti, ale aj pre dospelých to bolo pekné strávené popoludnie.

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu. Vznikol v roku 1925 za skromných podmienok ako dobrovoľná záujmová a humánna organizácia v obci. Ako vyplýva zo samotného názvu organizácie, plnil úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, hasenie požiarov, ako i v oblasti ochrany pred povodňami a všeobecne pri ochrane spoločného i súkromného majetku občanov obce.

Vznikom DHZ sa datuje tradícia prevencie a ochrany, ako aj vzájomnej pomoci pri živelných udalostiach, ktorá spájala obyvateľov našej obce a bola prenášaná z generácie na generáciu v mnohých rodinách ako rodinná tradícia.

Práca DHZ sa v obci Veľké Kršteňany sústreďovala v priestoroch hasičskej zbrojnice, ktorá bola spočiatku situovaná v centre obce. Na jej mieste bola neskôr postavená predajňa potravín a tak bolo centrum hasičov premiestnené do bývalého urbárskeho domu. V súčasnosti sa centrum DHZ sústreďuje v prízemí kultúrneho domu. Za 90 rokov nepretržitého trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase, ktorí sa podieľajú nielen na činnosti na poli požiarneho úseku, ale sú aktívni aj organizovaní iných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Hasičov môžeme vídať pri športových súťažiach pre mladších i starších, pri stavaní mája, organizovaní Cesty rozprávkovým lesom, sánkarských pretekoch, detského športového popoludnia, pri voľbách a iných akciách. Predovšetkým treba vyzdvihnúť prácu dlhoročných členov DHZ, ktorými sú predseda Ján Kopál, veliteľ Jozef Makva a tajomník Pavol Straka. Sú to práve hasiči a ich dorastenecké formácie, ktoré sa podieľajú na príprave takýchto akcií.

Neustály a intenzívny výcvik si vyžiadal potrebu porovnania sa s inými organizáciami podobného typu a tak sa v priebehu rokov vytvorila tradícia hasičských súťaží, na ktorých sa naši hasiči, predovšetkým však dorastenecké formácie zúčastňovali. Sú to okresné a krajské súťaže, na ktorých naše družstvá vždy obstáli so cťou.

Od založenia DHZ vo Veľkých Kršteňanoch už uplynulo 90 rokov a toto významne jubileum sme si pripomenuli v sobotu, 30.5.2015, kedy sa pod záštitou OÚ a predsedu DHZ uskutočnili previerky pripravenosti družstiev na ihrisku TJ.

Proti tejto príležitosti nás poctili svojou vzácnou návštevou aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Ing. Jaroslav Baška, poslankyňa NR SR p. Mária Janíková, riaditeľka ÚPSVaR Partizánske p. Viera Kelnerová a za hasičský záchranný zbor p. Rastislav Balog.

Previerok pripravenosti sa zúčastnilo 13 súťažných družstiev z okresu Partizánskeho. Kráľovskú disciplínu ako aj po iné roky ovládlo hasičské družstvo Skačany, ktoré si odnieslo aj putovný pohár Primátora mesta Partizánske.

Celé slávnostné podujatie na počesť hasičského zboru sa nieslo v príjemnom priateľskom duchu, počasie nám prialo a návštevníci si mohli pochutnať na chutnom guláši a inom občerstvení.

OÚ a DHZ

Detské športové popoludnie a Hornonitrianska hasičská liga 2013

17. augusta 2013 sa na futbalovom ihrisku vo Veľkých Kršteňanoch uskutočnil už 22. ročník detského športového popoludnia a zároveň premiérový ročník Hornonitrianskej hasičskej ligy.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch pripravili:

v 17. augustové popoludnie pre obyvateľov obce i širokého okolia bohatý program.
Na miestne futbalové ihrisko pozvali prázdninujúce deti na 22. ročník tradičného podujatia, ktoré nesie názov Detské športové popoludnie. Na trávniku boli pre ne pripravené stanovištia so súťažnými disciplínami.

Deti – rozdelené do 5 kategórií od tých najmenších škôlkarov až po starších žiakov – pod dohľadom mladých z hasičského dorastu postupne plnili úlohy, ako bolo skákanie vo vreci, lezenie po lane, beh s fúrikom, zamerané na rozvoj pohybovej aktivity i oboznámenie s hasičským výstrojom a hasičskou výzbrojou. Za preukázané schopnosti i šikovnosť získal v cieli každý súťažiaci sladkú odmenu. Samozrejme, v každej kategórii boli vyhodnotení najlepší jednotlivci, odmenení nielen potleskom prítomných rodičov a ostatných divákov, ale i vecnými cenami.
V tento deň sa na futbalovom ihrisku uskutočnil aj premiérový ročník Hornonitrianskej hasičskej ligy, a tak sa aj veľkokrštenianski hasiči po prvýkrát stali usporiadateľmi jedného kola tejto celosezónnej hasičskej súťaže, ktorá pozostáva zo seriálu dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku. Na štartovaciu čiaru pretekov nastúpilo 18 sedemčlenných kolektívov mužov i žien, aby súťažili o body a poháre na prvom až treťom mieste.
Výsledky: muži:
1. miesto: Koš
2. miesto: Poruba
3. miesto: Čereňany
ženy:
1. miesto: Koš
2. miesto: Horná Ves A
3. miesto: Horná Ves B
Popoludnie pokračovalo v športovom duchu i naďalej, keď si v priateľskom futbalovom zápase zmerali sily domáci starí páni so svojimi rovesníkmi zo Skačian. Posedenie pri chutnom guláši a dobrom víne dotváralo príjemnú atmosféru celého podujatia, ktoré svojimi folkovými pesničkami osviežila aj hudobná skupina Folktón.

Sánkarské preteky 2013

V poslednú januárovú sobotu, keď nás pani Zima obdarila bohatou snehovou prikrývkou, zorganizovali členovia miestnej organizácie DHZ vo Veľkých Kršteňanoch tradičné sánkarské preteky.

V 26. januárové popoludnie k poľovníckej chate v lokalite Solce smerovali nielen domáci Veľkokršteňanci, ale aj obyvatelia blízkeho okolia – niektorí pešo, iní na autách, no našli sa aj takí, čo sa vybrali na lyžiach či docválali na konskom chrbte. Na kopci sa stretli sánkari, lyžiari i snowbordisti.
Najviac radosti zo sánkovania mali školáci a škôlkari, ktorí sa dosýtosti vyšantili na snehu a pretekali v sánkovaní: v dvoch súťažných disciplínach museli na svojich sánkach zdolať pripravenú trať a hádzať granátom do vyznačeného priestoru. Za svoj výkon boli odmenení sladkosťami i drobnými vecnými cenami.
O občerstvenie sa postarali naši hasiči. Uzimení návštevníci sa mohli zohriať teplým gulášom, čajom, vínom či opekať pri vatre.
Príjemná prechádzka zimnou prírodou, stretnutie s priateľmi, šantenie na snehu, dobrá nálada, chutné občerstvenie – na toto všetko príjemne spomínajú tí, ktorí neváhali vymeniť teplo svojich domovov za pobyt v prírode. Za zorganizovanie podujatia patri veľkokrštenianskym hasičom poďakovanie.

Výročná členská schôdza DHZ 2010

20. novembra 2010 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ. Správa o činnosti v roku 2010, správa o hospodárení za rok 2010, plán hlavných úloh na rok 2011.

Správa o činnosti DHZ Veľké Kršteňany v roku 2010

Dobrovoľný hasičský zbor je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Z poverenia orgánov obce plní úlohy obecného hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu, vznikol už v roku 1925. V súčasnosti má Miestna organizácia DHZ šesťdesiat členov, pričom výbor MO má pätnásť členov. Predsedom MO je Ján Kopál, veliteľom pán Jozef Makva a tajomníkom pán Straka.

Od poslednej výročnej členskej schôdze naša základná organizácia vykonávala pravidelne týždenne alebo mesačne tieto činnosti : výchova a výcvik členov DHZ, údržba materiálu DHZ, štartovanie všetkých mašín, pravidelné opravy hasičskej techniky, vybavenia a výstroja, brigádnická činnosť a údržba priestorov stanice, preventívne a výchovné akcie.

Okrem týchto činností sa naša základná organizácia sa zapájala do spoločenského života v obci, sama organizovala alebo pomáhala pri konaní viacerých spoločenských udalostí.

Mesačný prehľad udalostí :

Február 2010

• 6.2. = sánkarské preteky,
• 13.2. = členská schôdza a karneval

Marec 2010

• výstava ochrana lesov
• relácia v rozhlase

Apríl 2010

• 30.4. = stavanie mája a diskotéka v Dome kultúry
• príprava na súťaž

Máj 2010

• príprava na súťaž,
• 23.5. = Okresná súťaž pripravenosti DHZ : dorastenky – 1. miesto, dorastenci 2. miesto, muži – 6. miesto, jednotlivci – Zuzana Menšíková 1. miesto,
• oprava baterky na mašine – zakúpenie a montáž,
• 26.5. = gratulácia členovi Filipovi Kopálovi k životnému jubileu,
• 31.5. = sňatie mája

Jún 2010

• 4.6. = účasť rozhodcov J. Makvu, V. Straku a J. Kopála na súťaži Plameň na Krásne,
• 14.6. = oprava najstaršej mašiny( PS 8 ) Vladimírom Strakom ml.,
• 19.6. = účasť rozhodcu J. Kopála na Krajskej súťaži Plameň v Krajnom

Júl 2010

• od 4.7. = pomoc pri organizovaní a zabezpečenie časti programu – predvádzanie činnosti všetkých troch mašín( 8, 12, 16 ) a súťaže za účasti hlavne detí( 48 ),
• 10.7. = účasť rozhodcu J. Kopála na súťaži dorastencov v Dohňanoch,
• 10.7. preventívna relácia v rozhlase – žatevná výzva + proti vypaľovaniu trávy,

August 2010

• 14.8. = športové popoludnie a súťaže,
• účasť zástupcov miestnej organizácie na pohrebe člena Stanislava Stručku

September 2010

• účasť zástupcov miestnej organizácie na pohrebe člena Filipa Kopála,
• 18.9. = účasť na súťaži o pohár starostu obce Horná Ves – dorastenky 3. miesto, muži 7. miesto,
• 18.9. = po súťaži oslava životného jubilea( 60-tka ) – J. Makva,
• 26.9. = účasť na súťaži o pohár starostu obce Šišov – dorastenky 7. miesto, muži 1. miesto( klasické hadice ),

Október 2010

• preventívna činnosť – vyvesenie plagátov k správnemu používaniu elektrospotrebičov, kúrenia a komínov na úradnú tabuľu obce

November 2010

• 20.11. = výročná členská schôdza + zábava po schôdzi

Nakoniec je nevyhnutné poďakovať sa na tomto mieste tým občanom, bez aktivity ktorých by nebola možná taká rozsiahla činnosť našej organizácie, ako sme ju opísali. Ide najmä o členov výboru našej organizácie ako i všetkým Vám i tým, ktorí sa zapojili do našej činnosti.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí peniazmi alebo rôznymi materiálnymi darmi, či osobnou pomocou v rôznej forme prispeli k našej činnosti. Ide o starostu obce Mariána Staňa a nášho zriaďovateľa – obec, pani Lenčešovú Annu, Mešinovú Evu, Kopála Vladimíra, Straku Vladimíra st., Vlčku Jána, Čepku Štefana, Mihaličku Mariána, Dilongovú Janu, fy. DUVEL zo Šimonovian, miestnu poľovnícku organizáciu, Klimku Branislava, Kopála Pavla ml., Straku Jozefa ml., Belianskeho Jána, Menšíka Ivana, Priekalu Pavla, Čertíkovú Annu, Kopála Jozefa Ing., Otrubu Jozefa, Diana Jozefa, Dilonga Patrika, Marhevku Františka ml., Otrubu Jozefa, Dilonga Patrika, Dilongovú Janu, Sliackeho Jozefa, Zuzulu Vladimíra st., Prídelovú komisiu, Stanislava Menšíka ml., Kopála Jozefa st. a mnohých iných, ktorí sa iste neurazia, ak sme na nich náhodou zabudli.

Správa o hospodárení
Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch
na obdobie od 21.11.2009 do VČS, konanej v roku 2010
________________________________________

Naša miestna organizácia patrí do zriaďovateľskej právomoci našej obce a preto príjmy a výdavky, súvisiace s našou činnosťou sú závislé na rozpočtových možnostiach obce. Všetky príjmy, s ktorými hospodárime pochádzajú z rozpočtu obce, členských príspevkov našich členov, resp. zo sponzorských príspevkov a darov našich priaznivcov.

V priebehu roku 2010 sme čerpali rozpočtové prostriedky nasledovne :

• 8.2.2010 = suma 163,37 € na sánkárske preteky,
• 15.2.2010 = suma 171,30 € na detský karneval,
• 9.4.2010 = suma 44,79 € na cestovné náklady( Martin ),
• 19.4.2010 = suma 158,70 € na nákup materiálu – hadice a spojky,
• 29.4.2010 = suma 96,09 € na akciu stavanie mája,
• 30.4.2010 = suma 100,01 € na nákup materiálu – benzín a olej,
• 23.5.2010 = suma 370,81 € na akciu Okresná súťaž pripravenosti DHZ,
• 13.8.2010 = suma 231,12 € na akciu Detské športové popoludnie,
• 8.9.2010 = suma 41 € na nákup materiálu – baterka do striekačky,
• 20.9.2010 = suma 69,98 € na náklady, súvisiace s účasťou v Hornej Vsi,
• 27.9.2010 = suma 87,93 € na náklady, súvisiace s účasťou v Šišove

Z prostriedkov, poskytnutých obcou z rozpočtu na rok 2010 v sume 2000 €, sme ku dňu konania tejto schôdze vyčerpali sumu 1535,10 €, nedočerpaná ostala suma 464,90 €.

Úlohy Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch, pre obdobie od 20.11.2010 a počas roku 2011, až do dňa konania výročnej členskej schôdze v roku 2011.

1. Skvalitňovanie organizátorskej práce – aktivizácia viacerých členov výboru miestnej organizácie, ako aj radových členov,

2. Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie ako aj všetkých členov MO – rozširovanie členskej základne, najmä mládežníckej, skvalitnenie teoretickej prípravy s dôrazom na poznanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany a súvisiacich oblastiach plnenia úloh DHZ,

3. Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť v spolupráci s obcou a jej orgánmi,

4. Účasť na súťažiach DHZ s čo najväčším počtom družstiev, s dôrazom na získanie čo najlepších umiestnení,

5. Účasť na kultúrnom živote obce, pomoc a organizovanie športových a kultúrnych podujatí v obci,

6. Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a výchovu nečlenov miestnej organizácie za účelom zabránenia vzniku požiarov

Minimálny rozsah akcie na rok 2011

1. príprava na súťaže jednotlivcov i družstiev, s dôrazom na Okresnú súťaž pripravenosti DHZ,

2. vykonanie taktických cvičení najmenej dva krát do roka,

3. školenie preventivárov a kontrolných skupín,

4. kontrola funkčnosti hydrantov,

5. brigádnická činnosť na úprave obce,

6. organizácia stavania mája, sánkarských pretekov, prípadne karnevalu,

7. pripomienka životných udalostí členov miestnej organizácie