Sánkarské preteky 2013

V poslednú januárovú sobotu, keď nás pani Zima obdarila bohatou snehovou prikrývkou, zorganizovali členovia miestnej organizácie DHZ vo Veľkých Kršteňanoch tradičné sánkarské preteky.

V 26. januárové popoludnie k poľovníckej chate v lokalite Solce smerovali nielen domáci Veľkokršteňanci, ale aj obyvatelia blízkeho okolia – niektorí pešo, iní na autách, no našli sa aj takí, čo sa vybrali na lyžiach či docválali na konskom chrbte. Na kopci sa stretli sánkari, lyžiari i snowbordisti.
Najviac radosti zo sánkovania mali školáci a škôlkari, ktorí sa dosýtosti vyšantili na snehu a pretekali v sánkovaní: v dvoch súťažných disciplínach museli na svojich sánkach zdolať pripravenú trať a hádzať granátom do vyznačeného priestoru. Za svoj výkon boli odmenení sladkosťami i drobnými vecnými cenami.
O občerstvenie sa postarali naši hasiči. Uzimení návštevníci sa mohli zohriať teplým gulášom, čajom, vínom či opekať pri vatre.
Príjemná prechádzka zimnou prírodou, stretnutie s priateľmi, šantenie na snehu, dobrá nálada, chutné občerstvenie – na toto všetko príjemne spomínajú tí, ktorí neváhali vymeniť teplo svojich domovov za pobyt v prírode. Za zorganizovanie podujatia patri veľkokrštenianskym hasičom poďakovanie.

Výročná členská schôdza DHZ 2010

20. novembra 2010 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ. Správa o činnosti v roku 2010, správa o hospodárení za rok 2010, plán hlavných úloh na rok 2011.

Správa o činnosti DHZ Veľké Kršteňany v roku 2010

Dobrovoľný hasičský zbor je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Z poverenia orgánov obce plní úlohy obecného hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu, vznikol už v roku 1925. V súčasnosti má Miestna organizácia DHZ šesťdesiat členov, pričom výbor MO má pätnásť členov. Predsedom MO je Ján Kopál, veliteľom pán Jozef Makva a tajomníkom pán Straka.

Od poslednej výročnej členskej schôdze naša základná organizácia vykonávala pravidelne týždenne alebo mesačne tieto činnosti : výchova a výcvik členov DHZ, údržba materiálu DHZ, štartovanie všetkých mašín, pravidelné opravy hasičskej techniky, vybavenia a výstroja, brigádnická činnosť a údržba priestorov stanice, preventívne a výchovné akcie.

Okrem týchto činností sa naša základná organizácia sa zapájala do spoločenského života v obci, sama organizovala alebo pomáhala pri konaní viacerých spoločenských udalostí.

Mesačný prehľad udalostí :

Február 2010

• 6.2. = sánkarské preteky,
• 13.2. = členská schôdza a karneval

Marec 2010

• výstava ochrana lesov
• relácia v rozhlase

Apríl 2010

• 30.4. = stavanie mája a diskotéka v Dome kultúry
• príprava na súťaž

Máj 2010

• príprava na súťaž,
• 23.5. = Okresná súťaž pripravenosti DHZ : dorastenky – 1. miesto, dorastenci 2. miesto, muži – 6. miesto, jednotlivci – Zuzana Menšíková 1. miesto,
• oprava baterky na mašine – zakúpenie a montáž,
• 26.5. = gratulácia členovi Filipovi Kopálovi k životnému jubileu,
• 31.5. = sňatie mája

Jún 2010

• 4.6. = účasť rozhodcov J. Makvu, V. Straku a J. Kopála na súťaži Plameň na Krásne,
• 14.6. = oprava najstaršej mašiny( PS 8 ) Vladimírom Strakom ml.,
• 19.6. = účasť rozhodcu J. Kopála na Krajskej súťaži Plameň v Krajnom

Júl 2010

• od 4.7. = pomoc pri organizovaní a zabezpečenie časti programu – predvádzanie činnosti všetkých troch mašín( 8, 12, 16 ) a súťaže za účasti hlavne detí( 48 ),
• 10.7. = účasť rozhodcu J. Kopála na súťaži dorastencov v Dohňanoch,
• 10.7. preventívna relácia v rozhlase – žatevná výzva + proti vypaľovaniu trávy,

August 2010

• 14.8. = športové popoludnie a súťaže,
• účasť zástupcov miestnej organizácie na pohrebe člena Stanislava Stručku

September 2010

• účasť zástupcov miestnej organizácie na pohrebe člena Filipa Kopála,
• 18.9. = účasť na súťaži o pohár starostu obce Horná Ves – dorastenky 3. miesto, muži 7. miesto,
• 18.9. = po súťaži oslava životného jubilea( 60-tka ) – J. Makva,
• 26.9. = účasť na súťaži o pohár starostu obce Šišov – dorastenky 7. miesto, muži 1. miesto( klasické hadice ),

Október 2010

• preventívna činnosť – vyvesenie plagátov k správnemu používaniu elektrospotrebičov, kúrenia a komínov na úradnú tabuľu obce

November 2010

• 20.11. = výročná členská schôdza + zábava po schôdzi

Nakoniec je nevyhnutné poďakovať sa na tomto mieste tým občanom, bez aktivity ktorých by nebola možná taká rozsiahla činnosť našej organizácie, ako sme ju opísali. Ide najmä o členov výboru našej organizácie ako i všetkým Vám i tým, ktorí sa zapojili do našej činnosti.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí peniazmi alebo rôznymi materiálnymi darmi, či osobnou pomocou v rôznej forme prispeli k našej činnosti. Ide o starostu obce Mariána Staňa a nášho zriaďovateľa – obec, pani Lenčešovú Annu, Mešinovú Evu, Kopála Vladimíra, Straku Vladimíra st., Vlčku Jána, Čepku Štefana, Mihaličku Mariána, Dilongovú Janu, fy. DUVEL zo Šimonovian, miestnu poľovnícku organizáciu, Klimku Branislava, Kopála Pavla ml., Straku Jozefa ml., Belianskeho Jána, Menšíka Ivana, Priekalu Pavla, Čertíkovú Annu, Kopála Jozefa Ing., Otrubu Jozefa, Diana Jozefa, Dilonga Patrika, Marhevku Františka ml., Otrubu Jozefa, Dilonga Patrika, Dilongovú Janu, Sliackeho Jozefa, Zuzulu Vladimíra st., Prídelovú komisiu, Stanislava Menšíka ml., Kopála Jozefa st. a mnohých iných, ktorí sa iste neurazia, ak sme na nich náhodou zabudli.

Správa o hospodárení
Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch
na obdobie od 21.11.2009 do VČS, konanej v roku 2010
________________________________________

Naša miestna organizácia patrí do zriaďovateľskej právomoci našej obce a preto príjmy a výdavky, súvisiace s našou činnosťou sú závislé na rozpočtových možnostiach obce. Všetky príjmy, s ktorými hospodárime pochádzajú z rozpočtu obce, členských príspevkov našich členov, resp. zo sponzorských príspevkov a darov našich priaznivcov.

V priebehu roku 2010 sme čerpali rozpočtové prostriedky nasledovne :

• 8.2.2010 = suma 163,37 € na sánkárske preteky,
• 15.2.2010 = suma 171,30 € na detský karneval,
• 9.4.2010 = suma 44,79 € na cestovné náklady( Martin ),
• 19.4.2010 = suma 158,70 € na nákup materiálu – hadice a spojky,
• 29.4.2010 = suma 96,09 € na akciu stavanie mája,
• 30.4.2010 = suma 100,01 € na nákup materiálu – benzín a olej,
• 23.5.2010 = suma 370,81 € na akciu Okresná súťaž pripravenosti DHZ,
• 13.8.2010 = suma 231,12 € na akciu Detské športové popoludnie,
• 8.9.2010 = suma 41 € na nákup materiálu – baterka do striekačky,
• 20.9.2010 = suma 69,98 € na náklady, súvisiace s účasťou v Hornej Vsi,
• 27.9.2010 = suma 87,93 € na náklady, súvisiace s účasťou v Šišove

Z prostriedkov, poskytnutých obcou z rozpočtu na rok 2010 v sume 2000 €, sme ku dňu konania tejto schôdze vyčerpali sumu 1535,10 €, nedočerpaná ostala suma 464,90 €.

Úlohy Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch, pre obdobie od 20.11.2010 a počas roku 2011, až do dňa konania výročnej členskej schôdze v roku 2011.

1. Skvalitňovanie organizátorskej práce – aktivizácia viacerých členov výboru miestnej organizácie, ako aj radových členov,

2. Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie ako aj všetkých členov MO – rozširovanie členskej základne, najmä mládežníckej, skvalitnenie teoretickej prípravy s dôrazom na poznanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany a súvisiacich oblastiach plnenia úloh DHZ,

3. Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť v spolupráci s obcou a jej orgánmi,

4. Účasť na súťažiach DHZ s čo najväčším počtom družstiev, s dôrazom na získanie čo najlepších umiestnení,

5. Účasť na kultúrnom živote obce, pomoc a organizovanie športových a kultúrnych podujatí v obci,

6. Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a výchovu nečlenov miestnej organizácie za účelom zabránenia vzniku požiarov

Minimálny rozsah akcie na rok 2011

1. príprava na súťaže jednotlivcov i družstiev, s dôrazom na Okresnú súťaž pripravenosti DHZ,

2. vykonanie taktických cvičení najmenej dva krát do roka,

3. školenie preventivárov a kontrolných skupín,

4. kontrola funkčnosti hydrantov,

5. brigádnická činnosť na úprave obce,

6. organizácia stavania mája, sánkarských pretekov, prípadne karnevalu,

7. pripomienka životných udalostí členov miestnej organizácie

Detské športové popoludnie 2010

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch ani tento rok nezabudli na prázdninujúce deti a v 14. augustové popoludnie ich pozvali na miestne futbalové ihrisko na už tradičné podujatie, ktoré nesie názov Detské športové popoludnie.

Pre zúčastnené deti z obce i blízkeho okolia boli na trávniku pripravené jednotlivé stanovištia, na ktorých ich čakali mladí z miestneho hasičského dorastu so súťažnými disciplínami. Deti – rozdelené do 5 kategórií od tých najmenších škôlkarov až po starších žiakov – postupne plnili úlohy, ako bolo skákanie vo vreci, lezenie po lane, prenášanie loptičky, triafanie do terča, zamerané na rozvoj pohybovej aktivity i oboznámenie s hasičským výstrojom a hasičskou výzbrojou. Za preukázané schopnosti i šikovnosť získal každý súťažiaci v cieli sladkú odmenu. Samozrejme, v každej kategórii boli vyhodnotení najlepší jednotlivci, odmenení nielen potleskom prítomných rodičov a ostatných divákov, ale i balíčkom školských potrieb.

Popoludnie pokračovalo v športovom duchu i naďalej, keď si vo futbalových zápasoch zaspomínali na svoje staré dobré časy domáci starí páni so svojimi rovesníkmi zo Skačian a potom nastúpili mladí hasiči proti hasičkám.

Posedenie pri chutnom guláši a dobrom víne dotváralo príjemnú atmosféru celého podujatia, ktoré ukončila diskotéka, trvajúca až do skorého rána.

Detské športové popoludnie 2010

Dátum udalosti: 

14. august 2010

Dobrovoľný hasičsky zbor Veľké Kršteňany Vás pozýva na detské šporové popoludnie, ktoré sa začne 14. augusta 2010 (sobota)o 14,30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.

Program:

 • súťaže pre deti,
 • futbalové zápasy:
  • starí páni Veľké Kršteňany – starí páni Skačany
  • hasiči – hasičky,
 • diskotéka.

O občerstvenie je postarané. Tešíme sa na Vás!

Okresné kolo previerky pripravenosti DHZ 2010 vo Veľkých Kršteňanoch

Okresný výbor a Okresný výcvikový štáb pri OV DPO v Partizánskom uskutočnil dňa 23. mája 2010 na futbalovom štadióne TJ Veľké Kršteňany okresné kolo previerky pripravenosti DHZ.

Zúčastnilo sa ho spolu 17 družstiev MO DHZ okresu Partizánske, ktoré súťažili v kategórii muži (9 družstiev), ženy (4 družstvá), dorastenci (3 družstvá) a dorastenky (1 družstvo) v dvoch disciplínach: štafeta a vodný útok, pričom každú časť absolvovali v dvoch kolách. Našu obec reprezentovalo družstvo mužov, dorastencov a dorasteniek.
V súťaži jednotlivcov medzi ženami 1. miesto získala Zuzana Menšíková (MO DHZ Veľké Kršteňany) a v kategórii mužov Peter Šúdik(MO DHZ Skačany).

Výsledky:

 • Muži:
  1. MO DHZ Skačany
  2.  
  3.  
 • Ženy:
  1.  
  2.  
  3. MO DHZ Skačany
 • Dorastenci:
  1.  
  2. MO DHZ Veľké Kršteňany
  3.  
 • Dorastenky:
  1. MO DHZ Veľké Kršteňany
  2.  
  3.  

Víťazi v kategóriách dorastenci a dorastenky postupujú do krajského kola.
Pri príležitosti Okresného kola previerky pripravenosti DHZ 2010 sme si zároveň pripomenuli aj 85 rokov činnosti hasičského zboru v našej obci. Za svoju prácu v hasičskom zbore boli pamätným listom odmenení dlhoroční členovia a funkcionári miestnej organizácie:

Plán hlavných úloh MO DHZ na rok 2010

Úlohy Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch, pre obdobie od 21.11.2009 a počas roku 2010, až do dňa konania výročnej členskej schôdze v roku 2009.

 1. Skvalitňovanie organizátorskej práce – aktivizácia viacerých členov výboru miestnej organizácie, ako aj radových členov,
 2. Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie ako aj všetkých členov MO – rozširovanie členskej základne, najmä mládežníckej, skvalitnenie teoretickej prípravy s dôrazom na poznanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany a súvisiacich oblastiach plnenia úloh DHZ,
 3. Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť v spolupráci s obcou a jej orgánmi,
 4. Účasť na súťažiach DHZ s čo najväčším počtom družstiev, s dôrazom na získanie čo najlepších umiestnení,
 5. Účasť na kultúrnom živote obce, spoluorganizátorstvo športových a kultúrnych podujatí v obci,
 6. Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a výchovu nečlenov miestnej organizácie za účelom zabránenia vzniku požiarov

Minimálny rozsah akcie na rok 2010

 1. príprava na súťaže jednotlivcov i družstiev, s dôrazom na Okresnú súťaž pripravenosti DHZ, ktorá sa uskutoční na prelome mesiacov máj/jún 2009
 2. vykonanie taktických cvičení najmenej dva krát do roka,
 3. školenie preventivárov a kontrolných skupín,
 4. kontrola funkčnosti hydrantov
 5. brigádnická činnosť na úprave obce,
 6. organizácia branno-športových pretekov žiakov,
 7. organizácia stavania mája, sánkarských pretekov, prípadne karnevalu,
 8. pripomienka životných udalostí členov miestnej organizácie

Výročná členská schôdza DHZ

21. novembra 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch.

Správa o činnosti MO DHZ Veľké Kršteňany (22.11.2008 – 21.11.2009)

Dobrovoľný hasičský zbor(ďalej len DHZ) je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky(ďalej len DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane. Tak je tomu aj v našej obci.
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu, vznikol už v roku 1925. V súčasnosti má Miestna organizácia DHZ šesťdesiat členov, pričom výbor MO má pätnásť členov. Predsedom MO je Ján Kopál, veliteľom Jozef Makva a tajomníkom Pavel Straka.

Úlohy plnené v roku 2009 boli rozdelené do niekoľkých skupín :

• Skvalitňovanie organizátorskej práce,
• Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie, ako aj všetkých členov MO,
• Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť,
• Účasť na súťažiach DHZ,
• Účasť na kultúrnom živote obce,
• Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti

Výbor miestnej organizácie tvorí 15 členov, riadiacich každodenný život organizácie. Z výboru najviac organizátorskej činnosti vykonali predseda miestnej organizácie Ján Kopál a veliteľ Jozef Makva. Bez ich osobnej angažovanosti by činnosť výboru a organizácie bola nemožná. Spoluorganizovali a zabezpečovali plnenie všetkých úloh, vytýčených na predchádzajúcej výročnej schôdzi.

Výchova a výcvik mladých členov, ako aj udržiavanie výkonnosti ostatných členov miestnej organizácie spočívali v teoretickej a praktickej príprave, vhodne dopĺňanej účasťou na súťažiach DHZ. Teoretická príprava spočívala v oboznamovaní sa s predpismi v oblasti protipožiarnej ochrany a v oblasti činnosti hasičov, ako aj v oblasti ochrany zdravia a majetku, zodpovednosti za porušenie právnych predpisov v oblasti priestupkovej a trestnej.

Praktická príprava zahŕňala oboznamovanie sa s hasičskou technikou a možnosťami využitia miestnych zdrojov, napr. hydrantov na lokalizáciu a hasenie, ako odstraňovanie následkov požiarov alebo iných živelných katastrof a škodových udalostí.

Priebežne bola vykonávaná oprava a údržba hasičskej techniky. Zahŕňala kontrolu skladovania techniky v hasičskej zbrojnici s ohľadom na vhodnosť prostredia a prípadnú hrozbu jej poškodenia zničenia. Priebežná oprava a konzervovanie techniky spočívala v oprave jej najviac používaných častí s ohľadom na vek používanej techniky. Starostlivosť zahŕňala a uniformy a prilby. V neposlednom rade sme v rámci tohto bodu pravidelne vykonávali preskúšanie techniky a síce týždenne bola štartovaná mašina a priebežne dobíjaná batéria. Po zakúpení novej mašiny bola táto zaradená do stavu a údržba sa na nej vykonáva podobne.

Účasť na súťažiach DHZ zahŕňala účasť v okresných a krajských kolách pripravenosti v kategóriách dospelých a dorastencov, resp. dorasteniek a taktiež účasť členom našej miestnej organizácie ako rozhodcov.

Účasť na živote obce možno rozdeliť do dvoch skupín, jednak to bola údržba a upratovanie okolia s dôrazom na verejné priestranstvá, najmä okolie domu kultúry a druhou skupinou bola účasť na kultúrnom živote obce, zahrňujúca samostatné organizovanie alebo spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií, ktoré sa v obci v tomto období konali, najmä katarínskej zábavy, karnevalu, stavanie mája, výstavy, diskotéky, športové popoludnia a zábavy.

Akcie protipožiarnej bezpečnosti, vykonané našou miestnou organizáciou zahŕňali výzvu v obecnom rozhlase v žatevnom období, ktorá občanov obce upozornila na povinnosti, ktoré je potrebné pri žatve dodržať, aby nedošlo ku škodám na živote a zdraví, ako aj na majetku občanov a obce. Taktiež sem patrilo aj umiestnenie osvetových plagátov z oblasti protipožiarnej ochrany a prevencie na verejne prístupné miesta, najmä na úradnú tabuľu obce, kontrola funkčnosti hydrantov, ako potenciálnych zdrojov základného hasiaceho média – vody, ako aj kontrola stavieb – rodinných domov a priestorov na podnikania z hľadiska dodržiavania zásad ochrany pred požiarmi.

Pravidelne počas uplynulého obdobia sa vykonávali nasledovné činnosti :
• teoretický a praktický výcvik členov miestnej organizácie,
• týždenné preskúšavanie techniky – štartovanie mašiny,
• pravidelné opravy a údržba techniky a výstroja,
• v zimných mesiacoch sa pravidelne odpratával sneh.

Január 2009

Dňa 10.1.2009 sa uskutočnili sánkarske preteky.

Február 2009

Dňa 16.2.2009 sa vykonal nákup materiálu – výstroj.
Dňa 21.2.2009 sa uskutočnil detský karneval.
Dňa 26.2.2009 sa v rámci spolupráce s miestnymi poľovníkmi organizácia spolupodieľala a zúčastnila na poľovníckej výstave.

Marec 2009

V rámci mesiaca marec 2009 sa vykonala osvetová relácia v obecnom rozhlase.

Apríl 2009

Dňa 21.4.2009 sa v rámci prípravy na stavanie mája obstaral vhodný kmeň.
Dňa 23.4.2008 sa vykonala kontrola hydrantov
Dňa 27.4. 2009 sa vykonala úprava uniforiem v tlačiareň DUVEL v Šimonovanoch.
Dňa 30.4.2009 sa vykonalo stavanie mája a posedenie v Dome kultúry,

Máj 2009

Od 8. až po koniec mája sa vykonal intenzívny teoretický a praktický výcvik členov miestnej organizácie s dôrazom na prípravu súťažiacich na okresnú súťaž DHZ Skačany 2009.

V rámci vykonanej údržby a opravy techniky sa zakúpila staršia nádrž a vykonala jej oprava( zváranie 2x ) a taktiež príprava základne.

Dňa 31.5.2009 sme sa zúčastnili na Okresnej súťaži pripravenosti DHZ Skačany 2009.
Družstvo mužov dosiahlo 4. a 6. miesto, družstvo dorastencov dosiahlo 2. miesto a dorasteniek 1. Miesto. V pretekoch jednotlivcov dosiahol Andrej Stručka 2. miesto a Zuzana Menšíková 1. miesto. Súťaži sa taktiež zúčastnilo šesť našich členov ako rozhodcovia a síce páni Ladislav Oravec, Vladimír Straka, Ján Kopál, Pavol Straka, Jozef Makva, Vladimír Makva. Na tejto súťaži sa pokazila mašina, čo spôsobilo aj slabšie výsledky, ako sme očakávali.

Dňa 31.5.2009 sa vykonalo sňatie mája a posedenie so sponzormi.

Jún 2009

Dňa 20.6.2009 sa vykonala zábavná akcia – cesta rozprávkovou dedinou.
Dňa 23.6.2009 bola podaná žiadosti o zakúpenie striekačky.
Dňa 24.6.2009 bol vykonaný výber striekačky u dodávateľa v Martine.

Júl 2009

Dňa 25.7.2009 sa naša organizácia spolupodieľala na hasení požiaru senníka PDP Veľké Uherce v obci, od 12.00 do 23.00 hodiny, pričom treba poznamenať, že na mieste požiaru boli naši členovia prví a ako prví začali aj jeho likvidáciu, v ktorej pokračovali po príchode hliadok Hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho a okolitých okresov spolu s nimi. Iba rýchlym zásahom pri likvidácií požiaru bolo zabránené väčším škodám.

V priebehu mesiaca júl bola vyvesená tzv. žatevná výzva občanom obce, ako aj plagáty protipožiarnej ochrany.

August 2009

Dňa 2.8.2009 sa vykonala oprava starej mašiny.

Dňa 15.8.2009 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnilo športové popoludnie, spojené so súťažami s požiarnou technikou, ako aj súťažami telesnej zdatnosti.

Dňa 24.8.2009 bola dovezená nová striekačka, fotografiu ktorej sme uverejnili aj na úradnej tabuli obce.

Dňa 26.8.2009 bolo vykonané brúsenie nádržky a jej natieranie.

Dňa 30.8.2009 bolo vykonané skúšanie novej mašiny.

September 2009

Dňa 26.9.2009 sme sa už aj s novou mašinou zúčastnili na pohárovej súťaži 95. výročie DHZ Horná Ves, kde dorastenky dosiahli 4. Miesto.

Október 2009

V priebehu mesiaca október 2009 vykonalo našich päť dvojčlenných hliadok preventívne prehliadky požiarnej bezpečnosti rodinných domov a podnikateľských priestorov.

November 2009

V priebehu mesiaca november sa v požiarnej zbrojnici pripravili regále na mašiny a realizovala členská schôdza

Súhrne za celé uplynulé obdobie sa oprave techniky venovalo cca 50 hodín, nácviku na súťaž 65 hodín, oprave hydrantov, úprave okolia, príprave akcií spolu 300 hodín.

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu. Vznikol za skromných podmienok v roku 1925 prevažne ako chlapská záležitosť, pričom plnil úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, hasenie požiarov, ako i v oblasti ochrany pred povodňami a všeobecne pri ochrane spoločného i súkromného majetku občanov obce. Od vzniku dobrovoľnej hasičskej organizácie teda uplynulo už osemdesiattri rokov a bola založená tradícia prevencie a ochrany, ako aj vzájomnej pomoci pri živelných udalostiach, ktorá spájala obyvateľov našej obce a bola prenášaná v mnohých rodinách i ako rodinná tradícia. To sa neskôr zakotvilo o do podoby organizovanej, a síce do podoby mládežníckych formácií, ktorými boli predovšetkým mládežnícky krúžok Plameň, družstvo dorastencov a dorastenkýň.

Po prvýkrát sa družstvo dorastencov a dorastenkýň zišlo v roku 1972 a aktívne sa zapájalo do úloh, ktoré pre nich priniesol život. Podrobovali sa organizovanému a intenzívnemu výcviku zo strany starších hasičov (vtedy požiarnikov ), oboznamovali sa s hasičskou technikou, metódami hasenia požiarov, lokalizáciou požiarov, ochranou spoločného i súkromného vlastníctva, riadením zboru i laického obyvateľstva v krízových situáciách, zapájali sa do protipovodňovej ochrany. V neposlednej miere sa však hasiči a medzi nimi predovšetkým dorastenci a dorastenkyne zapájali do spoločenského života v obci. So zástavami, v uniformách a typických prilbách ich bolo vidieť pri každej akcii, ktorá sa obci udiala, hrdo sa vynímala ich modrá farba a naleštená výzbroj. Pri voľbách, zábavách, športových súťažiach pre mladších i starších, pri oslavách stavania mája, pri organizovaní Cesty rozprávkovým lesom, sánkárskych pretekov a iných obdobných akciách to boli predovšetkým hasiči a ich dorastenecké formácie, ktoré pomáhali pri organizovaní a zabezpečovaní týchto akcií.

Neustály a intenzívny výcvik vyžiadal si potrebu porovnania sa s inými organizáciami podobného typu, a tak sa v priebehu rokov vytvorila tradícia hasičských súťaží, na ktorých sa naši hasiči a predovšetkým dorastenecké formácie zúčastňovali. Boli to okresné a krajské súťaže, na ktorých naše družstvá vždy so cťou obstáli a okrem množstva účastníckych diplomov či plakiet dosiahli aj ocenenia, ktoré je hodné aj osobitne spomenúť.

V roku 1998 sa družstvo dorastencov i dorastenkýň zúčastnilo na krajskej súťaži dobrovoľných zborov požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom.

V roku 2003 dosiahlo družstvo dorasteniek 2. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila vo Veľkých Uherciach.

V roku 2004 dosiahlo družstvo dorasteniek 1. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila vo Livinských Opatovciach.

V roku 2005 dosiahlo družstvo dorasteniek 2. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v našej obci.

V roku 2008 dosiahlo družstvo dorasteniek 1. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v Partizánskom.