Zásady predaja palivového dreva členom pozemkového spoločenstva

Výbor pozemkového spoločenstva URBÁR alebo PRÍDELOVÁ (ďalej len „výbor“) zverejní oznámenie o odpredaji dreva formou samovýroby na úradnej tabuli obce Veľ ké Kršteňany, ďalej vyhlásením v miestnom rozhlase a na internetovej stránke obce Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu . V oznámení bude uvedená trhová cena za 1 prm (priestorový meter) dreva, termín na podanie žiadostí a termín na vyťaženie dreva. Cena bude určená na základe aktuálnej trhovej ceny platnej v našom regióne v danom čase a bude zohľadňovať kvalitu drevnej hmoty v príslušnom poraste, napríklad náhodná ťažba, prebierková ťažba, odpad po ťažbe, atď. V oznámení bude uvedené aj celkové množstvo dreva určeného na odpredaj formou samovýroby v danom kalendárnom roku a termín do kedy bude treba drevo vyťažiť.

 1. Výbor pozemkového spoločenstva URBÁR alebo PRÍDELOVÁ (ďalej len „výbor“) zverejní oznámenie o odpredaji dreva formou samovýroby na úradnej tabuli obce Veľ ké Kršteňany, ďalej vyhlásením v miestnom rozhlase a na internetovej stránke obce Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu . V oznámení bude uvedená trhová cena za 1 prm (priestorový meter) dreva, termín na podanie žiadostí a termín na vyťaženie dreva. Cena bude určená na základe aktuálnej trhovej ceny platnej v našom regióne v danom čase a bude zohľadňovať kvalitu drevnej hmoty v príslušnom poraste, napríklad náhodná ťažba, prebierková ťažba, odpad po ťažbe, atď. V oznámení bude uvedené aj celkové množstvo dreva určeného na odpredaj formou samovýroby v danom kalendárnom roku a termín do kedy bude treba drevo vyťažiť.
 2. Člen spoločenstva (ďalej len „člen“), ako žiadateľ v určenej lehote, obyčajne do 30 dní od zverejnenia ponuky podá príslušnému výboru písomnú žiadosť o odkúpenie dreva, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý pobyt, výška jeho podielu v % a požadované množstvo dreva v prm s jeho podpisom . Každý člen má možnosť v predloženej žiadostí pripočítať si podiel iného člena, resp. členov k svojmu podielu, ak si iný člen, resp. členovia svoj nárok neuplatňujú. K tomuto je povinný doložiť žiadateľ v predkladanej žiadostí písomné prehlásenie iného člena s jeho podpisom o tom, že súhlasí s tým aby si uplatnil nárok v jeho mene sám žiadateľ.
 3. Výbor v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty 30 dní na podanie žiadosti podá všetkým žiadateľom informáciu o množstve dreva ktoré im bolo pridelené v určenej lokalite pre ťažbu samovýrobou. Táto informácia bude podaná všetkým žiadateľom písomne, prípadne osobne ústne, osobou určenou výborom. Odo dňa oznámenia o vybavení žiadosti žiadateľa v lehote do 15 dní je každý uspokojený žiadateľ povinný uhradiť do pokladne výboru príslušnú finančnú sumu za pridelené množstvo dreva určeného na odpredaj. V prípade, že žiadateľ tak neučiní, jeho nárok na kúpu dreva vo vypočítanom množstve mu v danom roku zaniká, pričom celý jeho prídel vo vypočítanom množstve bude prerozdelený medzi ostatných žiadateľov. Podobne sa postupuje aj v prípade ak drevo žiadateľ nevyťaží v určenej lehote a uhradená platba za drevo mu bude vrátená. Na vývoz dreva z lesného porastu bude určený vývozný deň v týždni a len v tento vývozný deň možno drevo z lesného porastu vyviezť. Porušenie tejto povinností zo strany člena, bude znamenať zánik nároku na kúpu dreva na určitú dobu podľa rozhodnutia dozornej rady.
 4. Množstvo dreva v prm pre každého žiadateľa sa vypočíta podľa množstva dreva vyznačeného OLH v jednotlivých porastoch a určeného na ťažbu, ďalej podľa počtu žiadateľov prihlásených v určenej lehote do 30 dní, veľkosti ich podielu spolu a podielu každého žiadateľa, podľa vzorca pre výpočet prideleného množstva dreva uvedeného v prílohe týchto zásad. Na základe výpočtu množstva prideleného dreva každému žiadateľovi podľa veľkosti podielu žiadateľa, je možné požadované množstvo dreva uvedené v žiadosti žiadateľa krátiť, alebo zvýšiť podľa skutočného aktuálneho dopytu tak, aby sa bez zvyšku rozdelilo všetko drevo určené na ťažbu samovýrobou v danom kalendárnom roku.
 5. V prípade mimoriadnych okolností, napríklad v prípade potreby ťažby kalamitného dreva, alebo v prípade, ak nebude dostatočný záujem o odpredaj dreva určeného na odpredaj, je možné hore uvedený postup pri predaji dreva primerane skrátiť, ponuky na odpredaj dreva podľa potreby zopakovať aj viackrát za príslušný kalendárny rok, alebo drevo odpredať aj iným žiadateľom, ako členom.
 6. Pri ťažbe dreva samovýrobou v určenom poraste, riadne označených stromov určených na ťažbu, je každý samo výrobca povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, včítane jeho vybavenia prenosným hasiacim prístrojom. Ťažbu dreva samovýrobou vykonáva každý samo výrobca na vlastnú zodpovednosť. Pozemkové spoločenstvo a výbor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť pri ťažbe, poškodením lesných porastov, poľnohospodárskych porastov alebo iným spôsobom.

Príloha

Vzorec pre výpočet prideleného množstva dreva

A/B = C

C x D = X

 • A – priestorové metre dreva, vyznačené OLH v lesných porastoch v danom kalendárnom roku
 • B – súčet prihlásených podielov všetkých žiadateľov
 • C – množstvo dreva pripadajúce na podiel 1 %
 • D – podiel daného žiadateľa, ktorý mu vyplýva z LV
 • X – pridelené množstvo dreva žiadateľovi

Príklad výpočtu (vzor)

Napríklad 6 členov si podá žiadosť, pričom spolu majú podiel 5 % a má sa rozdeliť medzi nich celkom 100 prm dreva.

A/B = 100 prm/5 % = 20 prm/1 % = (C)

 • 1. žiadateľ má podiel napr. 0,7 % = 20 prm /1 % (C) x 0,7 % (D) = 14 prm dreva (X)
 • 2. žiadateľ má podiel napr. 1,3 % = 20 prm /1 % (C) x 1,3 % (D) = 26 prm dreva (X)
 • 3. žiadateľ má podiel napr. 1,2 % = 20 prm /1 % (C) x 1,2 % (D) = 24 prm dreva (X)
 • 4. žiadateľ má podiel napr. 0,4 % = 20 prm /1 % (C) x 0,4 % (D) = 8 prm dreva (X)
 • 5. žiadateľ má podiel napr. 0,6 % = 20 prm /1 % (C) x 0,6 % (D) = 12 prm dreva (X)
 • 6. žiadateľ má podiel napr. 0,8 % = 20 prm /1 % (C) x 0,8 % (D) = 16 prm dreva (X)
 • Spolu: 5,0 % 100 prm dreva

Vypracoval, dňa 9.5.2011, Ing. Pavol Magdolen – predseda dozornej rady a Jozef Kopál – člen výboru Schválené na valnom zhromaždení, dňa 14.5.2011