Prenájom poľnohospodárskej pôdy – vyhodnotenie ponúk

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany

Predmet zákazky: Prenájom poľnohospodárskej pôdy o výmere 14 ha, zapísanej v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže: 13. 4. 2011

Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk: Pavel Krcho, Ing. Pavol Magdolen, Mgr. Martin Spišiak, Marián Staňo

Počet predložených ponúk do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk: 2

Názov a sídlo uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria /cena/:

Názov a sídlo uchádzača Cena v EUR
Poľnohospodárske družstvo podielnikov, 958 41 Veľké Uherce 412,07
Jozef Straka, 958 03 Veľké Kršteňany 57 510,00

Vyhodnotenie splnenia administratívnych podmienok a podmienok účasti:

Uchádzač: Poľnohospodárske družstvo podielnikov, 958 41 Veľké Uherce, splnil všetky stanovené administratívne podmienky a podmienky účasti stanovené vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže.

Uchádzač: Jozef Straka, 958 03 Veľké Kršteňany 57, splnil všetky stanovené administratívne podmienky a podmienky účasti stanovené vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže. Na základe vyhodnotenia kritéria ho komisia vyhlásila za víťaza súťaže.

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA, S KTORÝM MÁ BYŤ UZAVRETÁ ZMLUVA:

Jozef Straka, 958 03 Veľké Kršteňany 57

Cenový návrh víťazného uchádzača: 510,00 EUR

Vyjadrenie členov komisie: Doporučujeme vyhlasovateľovi súťaže, aby bol podrobne prejednaný návrh zmluvy s úspešným uchádzačom.

Veľké Kršteňany, dňa 3. 5. 2011

Podpisy členov výberovej komisie:

 • Pavel Krcho
 • Ing. Pavol Magdolen
 • Mgr. Martin Spišiak
 • Marián Staňo

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

Obec Veľké Kršteňany vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany:
Poľnohospodárska pôda o výmere 14 ha, zapísaná v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske.

Prehliadka, informácie na tel.: 038/7485138

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž sa začína dňa 13. 4. 2011 zverejnením na úradnej tabuli obce Veľké Kršteňany a internetovej stránke obce Veľké Kršteňany.
 2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie “obchodná súťaž – neotvárať”.

  V obálke účastník predloží:

  • doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba predloží overenú kópiu občianského preukazu, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra,
  • návrh zmluvy o prenájme v štyroch vyhotoveniach.
 3. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
 4. Obálka musí byť doručená na obecný úrad Veľké Kršteňany tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr 28. 4. 2011 do 13:00 hod.
 5. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu predložených dokladov budú účastníci súťaže pozvaní.
 6. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 15 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
  • právo odmietnuť všetky predložené návrhy
  • právo zrušiť súťaž
  • právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

  Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

 8. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu sumu za prenájom.

Marián Staňo
starosta obce

Výzva na predkladanie ponúk

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

  Názov: Obec Veľké Kršteňany
  Adresa: Veľké Kršteňany, PSČ: 95803
  IČO: 00311278

  Kontaktná osoba pre predmet zákazky:
  Marián Staňo, 038/7485138, fax: 038/7485138

  Kontaktná osoba pre procesnú stránku verejného obstarávania:

  Ing. Daniela Kotrecová, osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie, 0915/792382, vzdelavanie@centrum.sk

 2. Predmet zákazky

  Uskutočnenie stavebných prác

 3. Názov predmetu zákazkyM

  Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb

 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

  NIE. Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky.

 5. Stručný opis a rozsah predmetu zákazky

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb, a to:

  • Denné centrum – zateplenie
  • Ihrisko /šatne/- rekonštrukcia a zateplenie
  • Obecný úrad – rekonštrukcia a zateplenie
  • Kultúrny dom – rekonštrukcia a zateplenie
  • Vybudovanie internetovej miestnosti

  Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

 6. Miesto dodania predmetu zákazky

  Obec Veľké Kršteňany

 7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

  Hlavný predmet: Stavebné práce na rozvoji miest: 45211360-9

 8. Možnosť predloženia variantných riešení

  NIE

 9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky

  Úspešný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky najneskôr 14 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú

  Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a z vlastných zdrojov.

  Preddavky sa neposkytujú. Finančné prostriedky budú uhradené dodávateľovi najskôr 6 týždňov po doručení faktúry. Bližšie platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.

 10. Podmienky účasti záujemcov

  1. Uchádzač preukáže oprávnenosť dodať predmet zákazky predložením dokladu o oprávnení podnikať.
  2. Uchádzač preukáže schopnosť realizovať predmet zákazky k spokojnosti odberateľa predložením čestného vyhlásenia, že je schopný zabezpečiť predmet zákazky.

  Všetky vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť ako originály alebo overené kópie. Ak je doklad ako originál vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa originál a preklad do slovenského jazyka (postačuje neúradný preklad).

 11. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

  Obec Veľké Kršteňany, Obecný úrad , 95803 Veľké Kršteňany
  Telefón:038/ 7485138
  Fax: 038/7485138

  Alebo osobne po predchádzajúcom nahlásení v pracovných dňoch: 9.00 – 15.00 hod

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 4.3.2009 , 15.00 hod.
  Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.

 12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

  Lehota na predkladanie ponúk: 11.3.2009, 12.00 hod.
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

  • poštou: Obecný úrad Veľké Kršteňany, 95803 Veľké Kršteňany
  • osobne, po predchádzajúcom nahlásení: Obecný úrad Veľké Kršteňany
 13. Otváranie ponúk

  Dátum a čas otvárania ponúk: 11..3.2009, 13.00 hod.
  Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Veľké Kršteňany

 14. Kritériá na hodnotenie ponúk

  Najnižšia celková cena v EUR bez DPH

 15. Lehota viazanosti ponúk

  30.3.2009

 16. Použitie elektronickej aukcie

  Nepoužije sa.

 17. Ďalšie informácie

  Dátum zverejnenia tejto výzvy na webovej stránke obce: 2.3.2009, počet strán výzvy: dve.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Daniela Kotrecová
Registračné číslo OSO: M 0025-109-2001