Výzva na predkladanie ponúk

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

  Názov: Obec Veľké Kršteňany
  Adresa: Veľké Kršteňany, PSČ: 95803
  IČO: 00311278

  Kontaktná osoba pre predmet zákazky:
  Marián Staňo, 038/7485138, fax: 038/7485138

  Kontaktná osoba pre procesnú stránku verejného obstarávania:

  Ing. Daniela Kotrecová, osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie, 0915/792382, vzdelavanie@centrum.sk

 2. Predmet zákazky

  Uskutočnenie stavebných prác

 3. Názov predmetu zákazkyM

  Rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb

 4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

  NIE. Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky.

 5. Stručný opis a rozsah predmetu zákazky

  Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb, a to:

  • Denné centrum – zateplenie
  • Ihrisko /šatne/- rekonštrukcia a zateplenie
  • Obecný úrad – rekonštrukcia a zateplenie
  • Kultúrny dom – rekonštrukcia a zateplenie
  • Vybudovanie internetovej miestnosti

  Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

 6. Miesto dodania predmetu zákazky

  Obec Veľké Kršteňany

 7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

  Hlavný predmet: Stavebné práce na rozvoji miest: 45211360-9

 8. Možnosť predloženia variantných riešení

  NIE

 9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky

  Úspešný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky najneskôr 14 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú

  Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a z vlastných zdrojov.

  Preddavky sa neposkytujú. Finančné prostriedky budú uhradené dodávateľovi najskôr 6 týždňov po doručení faktúry. Bližšie platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.

 10. Podmienky účasti záujemcov

  1. Uchádzač preukáže oprávnenosť dodať predmet zákazky predložením dokladu o oprávnení podnikať.
  2. Uchádzač preukáže schopnosť realizovať predmet zákazky k spokojnosti odberateľa predložením čestného vyhlásenia, že je schopný zabezpečiť predmet zákazky.

  Všetky vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť ako originály alebo overené kópie. Ak je doklad ako originál vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa originál a preklad do slovenského jazyka (postačuje neúradný preklad).

 11. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

  Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

  Obec Veľké Kršteňany, Obecný úrad , 95803 Veľké Kršteňany
  Telefón:038/ 7485138
  Fax: 038/7485138

  Alebo osobne po predchádzajúcom nahlásení v pracovných dňoch: 9.00 – 15.00 hod

  Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 4.3.2009 , 15.00 hod.
  Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.

 12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

  Lehota na predkladanie ponúk: 11.3.2009, 12.00 hod.
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

  • poštou: Obecný úrad Veľké Kršteňany, 95803 Veľké Kršteňany
  • osobne, po predchádzajúcom nahlásení: Obecný úrad Veľké Kršteňany
 13. Otváranie ponúk

  Dátum a čas otvárania ponúk: 11..3.2009, 13.00 hod.
  Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Veľké Kršteňany

 14. Kritériá na hodnotenie ponúk

  Najnižšia celková cena v EUR bez DPH

 15. Lehota viazanosti ponúk

  30.3.2009

 16. Použitie elektronickej aukcie

  Nepoužije sa.

 17. Ďalšie informácie

  Dátum zverejnenia tejto výzvy na webovej stránke obce: 2.3.2009, počet strán výzvy: dve.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Daniela Kotrecová
Registračné číslo OSO: M 0025-109-2001