ZO JDS na Slovensku

Vznik Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Veľkých Kršteňanoch pôsobí v obci od roku 1999, konkrétne od 30.11.1999, keď sa v priestoroch Obecného úradu vo Veľkých Kršteňanoch konala ustanovujúca schôdza. Z cca. 160 občanov, poberajúcich starobný dôchodok, sa na nej zúčastnilo 22, z toho 14 žien. Títo si spomedzi seba zvolili predsedu a výbor.

Zloženie výboru základnej organizácie JDS:

predseda: Marta Kopálová
podpredseda: Anton Menšík
tajomník: Anna Makvová
hospodár: Irena Menšíková
člen výboru: Pavel Oravec
revízor: Anton Kopál

Členskú prihlášku na ustanovujúcej schôdzi vypísalo 36 občanov, ktorí zároveň uhradili členský príspevok vo výške 20,- SKK.

Na výročnej členskej schôdzi vo februári 2006 došlo vo výbore k nasledovným zmenám: za podpredsedu bola zvolená Eva Oravcová a funkciu pokladníka bola poverená vykonávať Alojzia Valentová. Zároveň v kalendárnom roku 2006 sa zvýšil členský príspevok na 30,- SKK a počet členov poklesol na 30 (24 žien a 6 mužov).

Úlohy, poslanie organizácie JDS

Zameriava sa na ochranu a zabezpečovanie potrieb a záujmov starších ľudí a na humanitnú pomoc odkázaným občanom bez ohľadu na ich politické a náboženské presvedčenie, národnú alebo národnostnú príslušnosť. Za pomoci všetkých sa chce realizovať najmä v oblastiach:

  • výchovnej, smerujúcej k úcte a vážnosti starších spoluobčanov a k práci, ktorú vykonali,
  • sociálnej, ktorá pomocou štátu, podnikov i jednotlivcov prehĺbi starostlivosť o starých ľudí,
  • ochranárskej, poskytovaním právneho poradenstva,
  • zdravotnej, kúpeľnej, rekreačnej a športovej,
  • iniciatívnej, vedúcej k vlastnej aktivite dôchodcov, umožňujúcej rozvinúť aj ich vlastnú podnikateľskú činnosť,
  • vzdelávacej, aby sa i v postproduktívnom veku mohli vzdelávať vo svojom odbore a získavať prehľad o kvalifikácii,
  • vydavateľskej, umožňujúcej vydávanie časopisov a publikácií pre rozvoj záujmov o zdravie, stravovanie, sociálnu starostlivosť, združovanie a pod.