Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Kršteňany

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu. Vznikol v roku 1925 za skromných podmienok ako dobrovoľná záujmová a humánna organizácia v obci. Ako vyplýva zo samotného názvu organizácie, plnil úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, hasenie požiarov, ako i v oblasti ochrany pred povodňami a všeobecne pri ochrane spoločného i súkromného majetku občanov obce.

Vznikom DHZ sa datuje tradícia prevencie a ochrany, ako aj vzájomnej pomoci pri živelných udalostiach, ktorá spájala obyvateľov našej obce a bola prenášaná z generácie na generáciu v mnohých rodinách ako rodinná tradícia.

Práca DHZ sa v obci Veľké Kršteňany sústreďovala v priestoroch hasičskej zbrojnice, ktorá bola spočiatku situovaná v centre obce. Na jej mieste bola neskôr postavená predajňa potravín a tak bolo centrum hasičov premiestnené do bývalého urbárskeho domu. V súčasnosti sa centrum DHZ sústreďuje v prízemí kultúrneho domu. Za 90 rokov nepretržitého trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase, ktorí sa podieľajú nielen na činnosti na poli požiarneho úseku, ale sú aktívni aj organizovaní iných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Hasičov môžeme vídať pri športových súťažiach pre mladších i starších, pri stavaní mája, organizovaní Cesty rozprávkovým lesom, sánkarských pretekoch, detského športového popoludnia, pri voľbách a iných akciách. Predovšetkým treba vyzdvihnúť prácu dlhoročných členov DHZ, ktorými sú predseda Ján Kopál, veliteľ Jozef Makva a tajomník Pavol Straka. Sú to práve hasiči a ich dorastenecké formácie, ktoré sa podieľajú na príprave takýchto akcií.

Neustály a intenzívny výcvik si vyžiadal potrebu porovnania sa s inými organizáciami podobného typu a tak sa v priebehu rokov vytvorila tradícia hasičských súťaží, na ktorých sa naši hasiči, predovšetkým však dorastenecké formácie zúčastňovali. Sú to okresné a krajské súťaže, na ktorých naše družstvá vždy obstáli so cťou.

Od založenia DHZ vo Veľkých Kršteňanoch už uplynulo 90 rokov a toto významne jubileum sme si pripomenuli v sobotu, 30.5.2015, kedy sa pod záštitou OÚ a predsedu DHZ uskutočnili previerky pripravenosti družstiev na ihrisku TJ.

Proti tejto príležitosti nás poctili svojou vzácnou návštevou aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Ing. Jaroslav Baška, poslankyňa NR SR p. Mária Janíková, riaditeľka ÚPSVaR Partizánske p. Viera Kelnerová a za hasičský záchranný zbor p. Rastislav Balog.

Previerok pripravenosti sa zúčastnilo 13 súťažných družstiev z okresu Partizánskeho. Kráľovskú disciplínu ako aj po iné roky ovládlo hasičské družstvo Skačany, ktoré si odnieslo aj putovný pohár Primátora mesta Partizánske.

Celé slávnostné podujatie na počesť hasičského zboru sa nieslo v príjemnom priateľskom duchu, počasie nám prialo a návštevníci si mohli pochutnať na chutnom guláši a inom občerstvení.

OÚ a DHZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.