Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu. Vznikol za skromných podmienok v roku 1925 prevažne ako chlapská záležitosť, pričom plnil úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, hasenie požiarov, ako i v oblasti ochrany pred povodňami a všeobecne pri ochrane spoločného i súkromného majetku občanov obce. Od vzniku dobrovoľnej hasičskej organizácie teda uplynulo už osemdesiattri rokov a bola založená tradícia prevencie a ochrany, ako aj vzájomnej pomoci pri živelných udalostiach, ktorá spájala obyvateľov našej obce a bola prenášaná v mnohých rodinách i ako rodinná tradícia. To sa neskôr zakotvilo o do podoby organizovanej, a síce do podoby mládežníckych formácií, ktorými boli predovšetkým mládežnícky krúžok Plameň, družstvo dorastencov a dorastenkýň.

Po prvýkrát sa družstvo dorastencov a dorastenkýň zišlo v roku 1972 a aktívne sa zapájalo do úloh, ktoré pre nich priniesol život. Podrobovali sa organizovanému a intenzívnemu výcviku zo strany starších hasičov (vtedy požiarnikov ), oboznamovali sa s hasičskou technikou, metódami hasenia požiarov, lokalizáciou požiarov, ochranou spoločného i súkromného vlastníctva, riadením zboru i laického obyvateľstva v krízových situáciách, zapájali sa do protipovodňovej ochrany. V neposlednej miere sa však hasiči a medzi nimi predovšetkým dorastenci a dorastenkyne zapájali do spoločenského života v obci. So zástavami, v uniformách a typických prilbách ich bolo vidieť pri každej akcii, ktorá sa obci udiala, hrdo sa vynímala ich modrá farba a naleštená výzbroj. Pri voľbách, zábavách, športových súťažiach pre mladších i starších, pri oslavách stavania mája, pri organizovaní Cesty rozprávkovým lesom, sánkárskych pretekov a iných obdobných akciách to boli predovšetkým hasiči a ich dorastenecké formácie, ktoré pomáhali pri organizovaní a zabezpečovaní týchto akcií.

Neustály a intenzívny výcvik vyžiadal si potrebu porovnania sa s inými organizáciami podobného typu, a tak sa v priebehu rokov vytvorila tradícia hasičských súťaží, na ktorých sa naši hasiči a predovšetkým dorastenecké formácie zúčastňovali. Boli to okresné a krajské súťaže, na ktorých naše družstvá vždy so cťou obstáli a okrem množstva účastníckych diplomov či plakiet dosiahli aj ocenenia, ktoré je hodné aj osobitne spomenúť.

V roku 1998 sa družstvo dorastencov i dorastenkýň zúčastnilo na krajskej súťaži dobrovoľných zborov požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom.

V roku 2003 dosiahlo družstvo dorasteniek 2. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila vo Veľkých Uherciach.

V roku 2004 dosiahlo družstvo dorasteniek 1. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila vo Livinských Opatovciach.

V roku 2005 dosiahlo družstvo dorasteniek 2. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v našej obci.

V roku 2008 dosiahlo družstvo dorasteniek 1. miesto na okresnej súťaži preventívnej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v Partizánskom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.