Cestovný ruch

Popis stavu cestovného ruchu v regióne obce Veľké Kršteňany

Súčasná ponuka

 1. Prírodné atrakcie
  • Letné aktivity – pešia turistika cykloturistika /zatiaľ v minimálnej miere/
  • Zimné aktivity – bežecké lyžovanie, sánkarské preteky v lokalite SOLCE

  Je potrebné zdôrazniť, že len vo vyššej nadmorskej výške obce je využiteľná dlhodobá snehová pokrývka.

 2. Návšteva kultúrnych a športových akcií
  • športové akcie – turistika, futbal
  • kultúrne akcie – divadelné predstavenia, ľudové zábavy, diskotéky, akcie k významným udalostiam

  Kultúrne a športové akcie sú zatiaľ nedocenené ako zdroj príjmu. Napríklad v minulom storočí veľa amatérskych kultúrnych spolkov zabezpečili také príjmy, ktoré postačili na vznik knižnice, kina a pod.

Súčasní hostia regiónu

 • Jednodňoví návštevníciHostia do regiónu prichádzajú predovšetkým z Partizánskeho a blízkeho okolia. Ich aktivity sú turistika, zber lesných plodov, návšteva športových a kultúrnych podujatí. Nákupy týchto návštevníkov počas akcií sú orientované prevažne na občerstvenie.
 • Viacdňoví hostiaVyužívajú na ubytovanie predovšetkým vlastné chaty a chalupy.

Súčasná konkurencia

Pokiaľ chceme navrhnúť niektorú z možností rozvoja cestovného ruchu obce Veľké Kršteňany ako prioritu, čím zvolíme smer investovania, musíme vedieť, ako vnímajú najbližšie okolie hostia a potenciálni hostia.

Ponuku cestovného ruchu, akú v súčasnosti môže dať obec Veľké Kršteňany, môžu dať prakticky všetky okolité regióny. Navyše majú možnosť poskytnutia pobytu pri vode /vodné nádrže Veľké Uherce, Nitrianske Rudno, Duchonka, Prusy, Kanianka,kúpele Chalmová a Malé Bielice/ a pri zjazdovom lyžovaní /Brezová, Lomy, Baskova dolina Breziny/

Výhodou oproti konkurencii by mohli byť bezpečné cyklotrasy.

Rozvoj a zameranie CR v širšom regióne

Obec Veľké Kršteňany je súčasťou Hornonitrianskeho regiónu, ktorý je podľa dokumentu „Regionalizácia cestovného ruchu v SR“ , vypracovanom Ústavom turizmu a schválenom Radou vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami v máji 2004, regiónom s národným významom, ktorý obsahuje územia s nadnárodným významom /Bojnice/.

Hlavné formy CR v tomto regióne podľa uvedeného dokumentu sú:

 • pobyt pri termálnych vodách
 • kúpeľná liečba
 • pobyt v lesoch
 • pešia turistika
 • cykloturistika
 • poznávanie pamiatok
 • návšteva múzeí
 • vidiecky turizmus

Uvedené formy CR budú v rozšírenej miere podporované. Nadregionálne centrum – Bojnice – môže byť ťahákom pre celý región.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja z júna 2003 pokladá za významné stavebné kamene CR v kraji zalesnenú vidiecku krajinu, historické a kultúrne pamiatky, kultúrne a spoločenské podujatia, výstavníctvo a kúpeľníctvo. Za obmedzenia pokladá nedostatočnú organizovanosť a marketing.

V Trenčianskom samosprávnom kraji sú vhodné podmienky pre rozvoj rôznych foriem cestovného ruchu:

 • poznávací turizmus – historické mestá, múzeá, galérie, hrady, kultúrne pamiatky, pútnické miesta, etnografické oblasti
 • horský turizmus – letná turistika, cykloturistika, zimné športy
 • vidiecky turizmus – agroturistika, poľovníctvo, rybárstvo, ľudová architektúra, folklór
 • letný pobyt v rekreačných zariadeniach – vodné plochy, podhorské oblasti