Demografia

Demografia, trh práce

 

Sídelná štruktúra, obyvateľstvo
Veľké Kršteňany sú súčasťou Trenčianskeho kraja s krajským mestom Trenčín. Z hľadiska medzisídelných väzieb sú najvýznamnejšími väzby na mestá Partizánske a Nováky predovšetkým z pohľadu pracovných príležitostí, kultúry, školstva a športu.

V obci Veľké Kršteňany žilo k 31. 12. 2006 na rozlohe 1348 ha 620 obyvateľov . Čo do veľkosti obce podľa počtu obyvateľov spadá do kategórie od 500 do 999 obyvateľov.

V dobe prvého dostupného moderného sčítania obyvateľstva podľa súčasnej územnej štruktúry platnej od roku 1996 žilo v roku 1950 na území obce 578 obyvateľov. Najväčší nárast počtu obyvateľov zaznamenala obec v nasledujúcich dvoch desaťročiach /do roku 1970/ – o 23 %. Pri sčítaní obyvateľstva v rokoch 1980 a 1991 bol zaznamenaný postupný pokles počtu obyvateľov v porovnaní s rokom 1970. V roku 1980 o 2,3 %, v roku 1991 o ďalších 9,06 %. Tento trend bol v 90-tych rokoch 20. storočia porušený. V roku 2001 bol v porovnaní s rokom 1991 zaznamenaný nárast počtu obyvateľov o 1,02 %.

Pri porovnaní údajov ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 a oficiálnych údajov, zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky, možno vyjadriť nasledovné konštatovanie:

V roku 2006 vzrástol počet obyvateľov v obci v porovnaní s rokom 2001 o 1,5%, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení zvýšenie počtu obyvateľov obce o 9.

O vývoji počtu obyvateľov hovorí bližší pohľad prostredníctvom ukazovateľa „Prirodzená výmena a migrácia“. V roku 2006 poskytuje ukazovateľ nasledovné závery: počet živonarodených menší ako počet zomrelých, počet prisťahovaných rovnakí ako počet osôb, ktoré sa z obce Veľké Kršteňany vysťahovali. Údaje v absolútnom vyjadrení poskytuje tabuľka a graf.

Živonarodení 7
Zomrelí 12
Prisťahovaní 10
Vysťahovaní 10
Prírastok /úbytok/ -5

Celkový počet mužov a žien 0,49 : 0,51 je v obci Veľké Kršteňany pomerne vyrovnaný a možno povedať, že zodpovedá parametrom Trenčianskeho kraja.

Počet obyvateľov
k 31. 12. 2006
624
Muži 308
Ženy 316

Veková štruktúra obyvateľstva

Jedným z najdôležitejších demografických ukazovateľov je vekové zloženie populácie. Pokles pôrodnosti v posledných rokoch vedie k postupnému znižovaniu podielu predproduktívneho veku /do 14 rokov/ a nárastu podielu obyvateľstva v produktívnom veku /15-59 rokov muži, 15-54 rokov ženy/ a hlavne poproduktívnom veku /60 a viac rokov muži, 55 a viac rokov ženy/. Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku ukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poroduktívnom veku k počtu osôb v predproduktívnom veku násobený stomi. Pri hodnote ukazovateľa väčšej ako 100 možno hovoriť o regresívnom zložení obyvateľstva.

Počet obyv. 624
0-14 106
% 16,98
15 – 59 M 54 Ž 388
% 62,17
60+ M 55+ Ž 151
% 24,19
Index starnutia 142,45
Priemerný vek 39,2

Vekovú štruktúru obyvateľstva Veľké Kršteňany možno charakterizovať ako regresívnu. Hodnota indexu starnutia je 142,45 čo je v každom prípade nepriaznivá hodnota, ktorej výška sa prejaví až v porovnaní s hodnotou indexu v Trenčianskom kraji.

Priemerný vek obyvateľov obce Veľké Kršteňany je 39,2 roka, čo je v porovnaní s Trenčianskym krajom /36,87/ a Slovenskou republikou /36,17/ pomerne vysoký.

Vzdelanie obyvateľstva

Vypovedacia schopnosť o vzdelanostnej úrovni sa získa až porovnaním so stavom na väčšom území.

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva k 31. 12 2006:

Deti do 16 rokov 120
Základné vzdelanie, bez vzdelania, neuvedené 152
Učňovské a stredné bez maturity 189
Stredné s maturitou 133
Vysokoškolské 30

Porovnanie vzdelanosti obyvateľstva obce Veľké Kršetňany, okresu Partizánske a Trenčianskeho kraja:

Deti do 16 rokov 19,23 %
Základné vzdelanie, bez vzdelania, neuvedené 32,03 %
Učňovské a stredné bez maturity 30,28 %
Stredné s maturitou 21,31 %
Vysokoškolské 4,80 %
Zamestnanosť a nezamestnanosť

Rast nezamestnanosti je ovplyvňovaný predovšetkým likvidáciou určitej prezamestnanosti v štátnom i družstevnom sektore, poklesom výroby v priemysle i poľnohospodárstve, útlmom banskej činnosti a značnými odbytovými a finančnými ťažkosťami podnikov.

Dlhotrvajúca nesolventnosť podnikov, existujúca úverová politika pre podporu malého a stredného podnikania, nedostatok zahraničných investorov spôsobili veľmi zložitú situáciu celého regiónu. Po roku 1989 nastal výrazný pokles stavebnej výroby. Rozpad veľkých stavebných podnikov mal za následok odtok stavebných kapacít. Po roku 1995 nastalo postupné oživovanie výroby vznikom malých a stredných stavebných firiem, ktoré postupne nahrádzali veľké stavebné podniky. Postupný rozvoj bytovej a priemyselnej výstavby bude mať za následok aj oživenie stavebnej výroby, ktorý sa prejaví v celospoločenskom zábere. Zavádzanie nových technológií do praxe umožní lepšiu využiteľnosť stavebných kapacít, dokonalejšiu stavebnú výrobu. Potreba postupného dobudovania chýbajúcich stavieb /byty, cesty, občianska vybavenosť/ vytvára predpoklad zvýšenia zamestnanosti.

Zamestnanosť v obci Veľké Kršteňany:

Odvetvie hospodárstva Ekonomicky aktívne osoby z toho dochádza do zamestnania
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 8 7
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 7 7
Rybolov, chov rýb 0 0
Ťažba nerastných surovín 3 3
Priemyselná výroba 108 108
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 6 6
Stavebníctvo 23 23
Hotely a reštaurácie 0 0
Doprava, skladovanie a spoje 6 6
Peňažníctvo a poisťovníctvo 0 0
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 1 1
Školstvo 9 9
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 10 10
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 34 34
Súkromné domácnosti s domácim personálom 0 0
Exteritoriálne organizácie a združenia 0 0
EA bez udania odvetví 5 5
Spolu 220 215

Zmena stavu počtu evidovaných nezamestnaných v roku 2006 oproti roku 1998:

Počet nezamestnaných Index
1998 2006 2006/1998
63 29 -46,03

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku k 31. 12. 2006:

Vek Celkom Muži Ženy
Uchádzači celkom 29 17 12
15 – 24 1 1 0
25 – 34 7 5 2
35 – 49 13 8 5
50 a viac 8 3 5

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie k 31. 12. 2006:

Dĺžka nezamestnanosti Celkom Muži Ženy
Počet % celkového počtu uchádzačov Počet % mužov Počet % žien
Uchádzači celkom 29 100 17 58,62 12 41,38
0 – 3 mesiace 5 17,24 4 22,53 1 8,33
4 – 6 mesiacov 1 3,45 0 0 1 8,33
7 – 9 mesiacov 6 20,69 4 23,53 2 16,67
10 – 12 mesiacov 1 3,45 0 0 1 8,33
13 – 18 mesiacov 4 13,79 1 5,88 3 25,00
19 – 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0
Nad 24 mesiacov 12 41,38 8 47,06 4 33,34

Necelá pätina uchádzačov je registrovaná menej než tri mesiace, ale vyše 41 % uchádzačom sa nedarí získať zamestnanie viac ako 2 roky.