Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

Obec Veľké Kršteňany vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany:
Poľnohospodárska pôda o výmere 14 ha, zapísaná v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske.

Prehliadka, informácie na tel.: 038/7485138

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž sa začína dňa 13. 4. 2011 zverejnením na úradnej tabuli obce Veľké Kršteňany a internetovej stránke obce Veľké Kršteňany.
 2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie „obchodná súťaž – neotvárať“.

  V obálke účastník predloží:

  • doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba predloží overenú kópiu občianského preukazu, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra,
  • návrh zmluvy o prenájme v štyroch vyhotoveniach.
 3. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
 4. Obálka musí byť doručená na obecný úrad Veľké Kršteňany tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr 28. 4. 2011 do 13:00 hod.
 5. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu predložených dokladov budú účastníci súťaže pozvaní.
 6. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 15 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
  • právo odmietnuť všetky predložené návrhy
  • právo zrušiť súťaž
  • právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

  Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

 8. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu sumu za prenájom.

Marián Staňo
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.