Oznam o valnom zhromaždení pozemkových spoločenstiev 2011

Dozorná rada pozemkového spoločenstva Urbár Veľké Kršteňany a Prídelová Veľké Kršteňany, zastúpená predsedom dozornej rady Ing. Pavlom Magdolenom oznamuje všetkým členom oboch pozemkových spoločenstiev, že dňa 14.5.2011 – v sobotu o 15.00 hod. sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch uskutoční Valné zhromaždenie oboch pozemkových spoločenstiev s programom uvedeným v priloženej pozvánke.

V prípade, ak by ktorémukoľvek členovi pozemkového spoločenstva nebola z akýchkoľvek dôvodov (napríklad zmeny jeho trvalého pobytu, atď.) doručená osobitná písomná pozvánka na valné zhromaždenie, má právo bez ohľadu na túto skutočnosť zúčastniť sa uvedeného valného zhromaždenia.

Táto pozvánka sa vyvesuje na úradnej tabuli obce Veľké Kršteňany na dobu 15 dní pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje zo strany oboch výborov pozemkových spoločenstiev a ich zmlúv o založení za doručenie pozvánky členovi pozemkového spoločenstva verejnou vyhláškou podľa § 26, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Pavol Magdolen – predseda dozornej rady

Priložené súbory:

pozvanka

splnomocnenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *