Oznam o valnom zhromaždení pozemkových spoločenstiev 2014

Výbor URBÁR Veľké Kršteňany, pozemkové spoločenstvo, IČO 35 626 321, sídlo Veľké Kršteňany a výbor PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany, pozemkové spoločenstvo, IČO 34 003 941, sídlo Veľké Kršteňany oznamuje všetkým členom, že dňa 22.2.2014 od 14.00 hod. sa v Kultúrnom dome Veľké Kršteňany uskutoční riadne zasadnutie zhromaždenia. Prezentácia od 14.00 do 14.30 hod., predpokladaný začiatok o 14.30 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátnej komisie – osôb poverených sčítaním hlasov
  3. Správa mandátnej komisie, ustanovenie návrhovej a volebnej komisie, schválenie programu
  4. Kontrola uznesenia z posledného zhromaždenia
  5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva od posledného zhromaždenia, určenie termínu budúceho zhromaždenia na deň 30.5.2015 o 14.00 hod.
  6. Zrušenie spoločenstva PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany a jeho zlúčenie s URBÁR Veľké Kršteňany, schválenie zmluvy o spoločenstve, schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011, 2012 a 2013 s rozhodnutím o použití zisku na rezervu
  7. Voľba členov a náhradníkov za členov výboru a dozornej rady spoločenstva, správa volebnej komisie
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Ukončenie, občerstvenie

Poučenie: člen má možnosť zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Priložené súbory:

pozemkove-spolocenstva-splnomocnenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *