PHSR

„Vážení občania,
obec v tomto období spracúva Program rozvoja obce s uplatnením princípov udržateľného smart
(inteligentného, rozumného) rozvoja, ktorý určí smer rozvoja obce na obdobie 2024 – 2031. Ide
o dokument, ktorý je nevyhnutný v prípade ak sa obec chce uchádzať o možnosť čerpania domácich
ale aj EÚ fondov. Obec privíta aktívne zapojenie sa občanov do tejto tvorby. K dispozícii bude
dotazník v papierovej aj elektronickej forme, v ktorom budete môcť vyjadriť svoje postrehy, názory,
námety na zlepšenie života vo vašej obci. Vopred Vám ďakujeme za aktívny prístup a spoluprácu pri
tvorbe Programu rozvoja obce.“

Vaše návrhy, názory a pripomienky budú viesť k skvalitneniu života vo Vašej obci a správne ju tak
nasmerujú k ďalšiemu rozvoju. Dotazník je anonymný, pričom by sme Vás
chceli poprosiť o jeho odovzdanie do: 31.07.2023 do schránky na obecnom úrade. Ak Vám nevyhovuje
papierová forma vypisovania, môžete dotazník vyplniť aj elektronicky.

Dotazník pre občanov obce Veľké Kršteňany

Elektronický dotazník pre občanov obce Veľké Kršteňany