Poverenie zástupcu starostu od 3.1.2011

Starosta obce Marián Staňo v súlade s ust. § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje poslanca Mgr. Martina Spišiaka zastupovaním starostu obce v nasledovnom rozsahu.

 1. Zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie a prepúšťanie zamestnancov).
 2. Zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom o obecnom zriadení zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia.
 3. Zodpovedá za oblasť školstva, kultúry, športu a sociálnej.
 4. Koordinuje prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci.
 5. Zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci.
 6. Riadi chod úradu a kontroluje plnenie úloh.
 7. Je zodpovedný za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva.
 8. Zodpovedá za vypracúvanie všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc, pokynov, poriadkov a iných právnych noriem v pôsobnosti obce.
 9. Spolupracuje pri vypracovávaní zápisníc a uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 10. Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk /po odsúhlasení so starostom alebo OZ/ a stará sa o ich údržbu.
 11. Zodpovedá za prípravu a organizovanie verejných a verejnoprospešných aktivít organizovaných obcou.
 12. Zúčastňuje sa rokovaní k otázkam obecného charakteru u orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a ďalších organizácií.
 13. Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami, politickými stranami a hnutiami pôsobiacimi v obci.
 14. Je zodpovedný za prípravu podkladov na rôzne odborné a spoločenské stretnutia v obci.
 15. Zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce.
 16. Rieši prípadné kompetenčné otázky pri vybavovaní poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. O poskytovaní informácií /zákon o informáciach/.
 17. Schvaľuje výdavkové položky do sumy, ktorú určí starosta alebo OZ.
 18. Prijíma bežné rozhodnutia v rámci správy a výkonu samosprávnych funkcií obce.
 19. Organizuje, riadi a vykonáva základné práce v obci v čase nebezpečenstva a ohrozenia obyvateľstva.
 20. Kontroluje činnosť komisií OZ.

Zástupca starostu nemá oprávnenie podpisovať právne úkony ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych a majetkových vzťahoch obce, ani ako správny orgán.

Toto poverenie je účinné od 3. 1. 2011. Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostu alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu z funkcie.

Vo Veľkých Kršteňanoch dňa 3. 1. 2011.

Marián Staňo
starosta obce

Poverený zástupca starostu obce svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu a že toto poverenie prijíma.

Vo Veľkých Kršteňanoch dňa 3. 1. 2011.

Mgr. Martin Spišiak
poverený zástupca starostu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.