Prenájom poľnohospodárskej pôdy – vyhodnotenie ponúk

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom majetku obce Veľké Kršteňany

Predmet zákazky: Prenájom poľnohospodárskej pôdy o výmere 14 ha, zapísanej v KN na LV č. 380, katastrálne územie Veľké Kršteňany, okres Partizánske

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže: 13. 4. 2011

Zoznam členov komisie na vyhodnotenie ponúk: Pavel Krcho, Ing. Pavol Magdolen, Mgr. Martin Spišiak, Marián Staňo

Počet predložených ponúk do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk: 2

Názov a sídlo uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria /cena/:

Názov a sídlo uchádzača Cena v EUR
Poľnohospodárske družstvo podielnikov, 958 41 Veľké Uherce 412,07
Jozef Straka, 958 03 Veľké Kršteňany 57 510,00

Vyhodnotenie splnenia administratívnych podmienok a podmienok účasti:

Uchádzač: Poľnohospodárske družstvo podielnikov, 958 41 Veľké Uherce, splnil všetky stanovené administratívne podmienky a podmienky účasti stanovené vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže.

Uchádzač: Jozef Straka, 958 03 Veľké Kršteňany 57, splnil všetky stanovené administratívne podmienky a podmienky účasti stanovené vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže. Na základe vyhodnotenia kritéria ho komisia vyhlásila za víťaza súťaže.

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA, S KTORÝM MÁ BYŤ UZAVRETÁ ZMLUVA:

Jozef Straka, 958 03 Veľké Kršteňany 57

Cenový návrh víťazného uchádzača: 510,00 EUR

Vyjadrenie členov komisie: Doporučujeme vyhlasovateľovi súťaže, aby bol podrobne prejednaný návrh zmluvy s úspešným uchádzačom.

Veľké Kršteňany, dňa 3. 5. 2011

Podpisy členov výberovej komisie:

  • Pavel Krcho
  • Ing. Pavol Magdolen
  • Mgr. Martin Spišiak
  • Marián Staňo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.