Hospodárstvo

Charakteristika socio-ekonomickej a hospodárskej základne

Na počte obyvateľov okresu Partizánske sa podieľajú obyvatelia obce Veľké Kršteňany 1,3%, čo predstavuje 0,1 % obyvateľstva Trenčianskeho kraja. Hustota osídlenia je 46 obyv/km2, čo je oproti hustote obyvateľstva v Trenčianskom kraji hodnota menšia skoro o 2/3.

Podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z 26. mája 2001 prevažná časť ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Veľké Kršteňany dochádza za prácou. Pracovné príležitosti nachádzajú predovšetkým v Partizánskom, Prievidzi, Novákoch, ale niektorí pracujú aj v zahraničí.

Obec má prevažne poľnohospodársky charakter. Z hľadiska poľnohospodárstva má významné postavenie Poľnohospodárske družstvo podielnikov sídliace vo Veľkých Uherciach ktoré obhospodaruje tiež dvory vo Veľkých Kršteňanoch. Vzhľadom na klimatické podmienky spočíva ťažisko rastlinnej výroby v pestovaní cukrovej repy, kukurice, repky olejnatej, pšenice a jačmeňa. Zo živočíšnej výroby je ťažiskovým chov ošípaných a hovädzieho dobytka. V obci Veľké Kršteňany pôsobia tiež samostatne hospodáriaci roľníci.

Súkromný charakter má tiež chov oviec, výroba a distribúcia výrobkov z ovčieho mlieka.

Terciárny sektor nie je nijako výnimočne zastúpený, odvíja sa však od neho úroveň občianskej vybavenosti a životného štandardu a tým aj spokojnosti obyvateľstva.

Priemyselnú výrobu v obci reprezentuje ťažba a spracovanie dreva, činnosť z dlhodobého hľadiska charakteristická pre danú lokalitu.