Technická infraštruktúra

Cestná doprava

Obec Veľké Kršteňany leží na ceste III. triedy č. 6128, pripájajúcej sa k ceste I. triedy č. 64 Partizánske – Topoľčany. Miestna komunikácia je vybudovaná v časti s jednostrannými chodníkmi a odvodňovacími rigolmi. Povrch vozovky si vyžaduje opravy.

Dopravné spojenie v smere do Partizánskeho je zabezpečené 13 spojmi, v smere do Prievidze . spojom denne.

Železničná doprava

Cez obec Veľké Kršteňany neprechádza železničná trať. Najbližšia zastávka na trati Prievidza – Bratislava je vzdialená od obce 3 km v Šimonovanoch /pre osobný vlak/, resp. 5 km v Partizánskom /aj rýchlik/.

Telekomunikácie

Obec Veľké Kršteňany je pripojená na digitálnu ústredňu, vybavenú 20% podzemnými a 80% nadzemnými rozvodmi telekomunikačnej siete, pripojených je 90 domov. Má jeden verejný telefónny automat. Pokrytie signálom mobilných operátorov je veľmi slabé. Obecný úrad je pripojený dial-up linkou a je vybavený internetom. Po osadení mikrovlnného vysielača je možné využívať internet prakticky neobmedzene v celej obci.

Obec je vybavená rekonštruovaným slaboprúdovým rozvodom obecného rozhlasu, ktorý je využívaný podľa potreby obce, resp. požiadaviek súkromného sektoru.

Elektrifikácia

Obec Veľké Kršteňany je elektrifikovaná v plnom rozsahu, rozvod je realizovaný nadzemnými vedeniami. Verejné osvetlenie je výbojkové, vybudované na stĺpoch v počte 48 ks svietidiel s príkonom á 70 W – 30 ks, á 150 W – 18 ks.

V obci je dostatočná rezerva pre IBV v rámci vysokonapäťových rozvodov. Pre podnikateľské zámery je nutné počítať s novými trafostanicami a samostatnými prípojkami k objektom.

Plynofikácia

Obec má dobudovanú plynofikáciu a 146, t. j. 90 % domov, zapojených k odberu plynu.

Zásobovanie vodou
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z oblasti Hradište. Voda je čerpaná do vodojemu 2 x 1000 m3, umiestneného nad obcou Hradište na kótach 285,5/280,5 m n.m. a odtiaľ vedená gravitačne do vodojemu Šiminovany 2 x 1000 m3, ktorý je situovaný juhozápadne od našej obce na kótach 267/262 m n.m. Samotný rozvod po obci je realizovaný z liatiny, ocele a PVC. Majiteľom a správcom vodovodu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, a. s. Prípojky majú zrealizované všetky domy, pričom 40 domácností využíva vlastnú studňu na úžitkovú vodu.

Dĺžky a členenie potrubia:

  • PVC DN 90 – 400 bm
  • Oceľ DN 80 – 150 bm
  • Oceľ DN 100 – 1200 bm
  • Oceľ DN 150 – 2980 bm

Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd

Obec Veľké Kršteňany nemá vybudovanú kanalizáciu. V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2000 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach bol vypracovaný Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre Trenčiansky kraj. Strategickým cieľom Plánu rozvoja VK je zvýšenie počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu, zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v súlade so záväzkami, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ. Konkrétne sa plánuje zabezpečiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 do 10000 ekvivalentných obyvateľov /združenie obcí Šípok/ do 31.12. 2015. V súčasnej dobe je spracovaný zámer /II časť/ – odvedenie a čistenie odpadových vôd regiónu Partizánske. Zámer rieši odkanalizovanie obce Veľké Kršteňany napojením na ČOV Partizánske Základným riešením je odvedenie splaškových odpadových vôd gravitačnou kanalizáciou s následným prečerpávaním do kanalizácie v Šimonovanoch. Recipientom pre odvádzanie vyčistených vôd je rieka Nitra.

Odpadové hospodárstvo

Obec Veľké Kršteňany má zabezpečený zber komunálneho odpadu do 110 l nádob, odvoz Technickými službami mesta Partizánske a likvidáciu na skládke v Brodzanoch. Ročný náklad predstavuje sumu cca 140 000 Sk. Čiastočne je realizovaný separovaný zber. Od roku 2010 bude obec povinne separovať papier, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad.

Povinná separácia prinesie zvýšenie nákladov a tým aj zrejme zvýšenie poplatkov od občanov. Bude treba zmeniť všeobecne záväzné nariadenia, ale aj návyky a stereotypy obyvateľstva, čo sa nezaobíde bez vysvetľovania či presviedčania.