Poľovnícke združenie Starý háj

Poľovnícke združenie Starý háj Veľké Kršteňany vzniklo 19. novembra 1993 registráciou stanov na základe zmeny vlastníckych vzťahov vytvorených politickými a spoločenskými zmenami po roku 1989. Poľovnícka tradícia na území obcí Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany a Partizánske sa však datuje už od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. V jestvujúcom poľovnom revíri výkon práva poľovníctva vykonávali dve poľovnícke združenia: Poľovnícke združenie Hron a Poľovnícke združenie Bralie Veľké Kršteňany.

V zmysle zákona č. 23/1962 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorilo zmluvu o výkone práva poľovníctva v poľovnom revíri na území týchto troch obcí novovzniknuté Poľovnícke združenie Starý háj. Jadro členskej základne tvorila časť členov Poľovníckeho združenia Bralie a Hron. Pri zrode nového združenia stál Jozef Kopál – bývalý tajomník Poľovníckeho združenia Hron – a spolu s prípravným výborom v zložení Viktor Zuzula, Vladimír Zuzula, Ing. Václav Mališka, Ladislav Menšík, Marián Straka zaregistrovali Poľovnícke združenie Starý háj ako samostatnú právnickú osobu v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. bez väzby na Slovenský poľovnícky zväz. Jeho prvým predsedom sa stal Vladimír Zuzula, ktorého v roku 1999 nahradil Jozef Kopál. 2. augusta 1994 schválil Lesný úrad v Topoľčanoch zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva, uzatvorenú so siedmimi vlastníkmi poľovných pozemkov. Po odvolaní sa Severoslovenských lesov, š. p. Žilina, voči zmluve o nájme výkonu práva poľovníctva z dôvodu nesprávneho vydokladovania poľovných pozemkov poveril lesný úrad Poľovnícke združenie Starý háj výkonom práva poľovníctva v poľovnom revíri až do uzatvorenia právoplatnej zmluvy, t. j. do 16. septembra 1996. Táto zmluva bola uzavretá na dobu desať rokov. Po uplynutí jej platnosti Poľovnícke združenie Starý háj 23. decembra 2005 obnovilo zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Starý háj s jedenástimi vlastníkmi s dobou nájmu od 1. januára 2005 do 31. decembra 2015.