Uznesenie č. 1-2010

z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany zo dňa 12. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce.
 2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov, voľbu predsedov a členov komisií.
 3. Návrh na určenie mesačného platu starostu.
 4. Návrh na doplnenie komisií.

Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

 1. berie na vedomie
  1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
  2. vystúpenie novozvoleného starostu
  3. úväzok starostu obce na obdobie 2011 – 2014 vo výške 0,9
 2. konštatuje, že
  1. novozvolený starosta obce Marián Staňo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
   • Kopál Vladimír
   • Krcho Pavel
   • Magdolen Pavol, Ing
   • Menšík Ivan
   • Ridzik Peter, Ing.
   • Spišiak Martin, Mgr.

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch

 1. zriaďuje komisie, a to
  • Komisia stavebného poriadku a životného prostredia
  • Komisia kultúry, vzdelávania a športu
  • Komisia na ochranu verejného poriadku
  • Komisia v zmysle čl. 7, ods. 5 zákona o konflikte záujmov
  • Komisia ekonomická
 2. volí
  1. predsedov komisií
   • predsedu Komisie stavebného poriadku a životného prostredia pána Ing. Magdolena Pavla
   • predsedu Komisie kultúry, vzdelávania a športu pána Mgr. Straku Vladimíra
   • predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pána Mgr. Spišiaka Martina
   • predsedu Komisie v zmysle článku 7, ods. 5 zákona o konflikte záujmov pána Ing. Ridzika Petra
   • predsedu komisie ekonomickej pána Pavla Krchu
  2. členov Komisie stavebného poriadku:
   • poslanca Ing. Ridzika Petra
  3. členov Komisie kultúry, vzdelávania a športu
   • poslanca Menšíka Ivana
   • poslanca Kopála Vladimíra
  4. členov Komisie na ochranu verejného poriadku
   • poslanca Krchu Pavla
  5. členov Komisie v zmysle článku 7, ods. 5 zákona o konflikte záujmov
   • poslanca Ing. Magdolena Pavla
   • poslanca Krchu Pavla
   • poslanca Kopála Vladimíra
  6. členov Komisie ekonomickej
   • poslanca Ing. Magdolena Pavla
   • poslanca Mgr. Straku Vladimíra
   • poslanca Mgr. Spišiaka Martina
   • poslanca Ing. Ridzika Petra

Určenie mesačného platu starostu

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku priemerného zárobku v národnom hospodárstve.

Doplnenie komisií

Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedom jednotlivých komisií predložiť na 2. zasadnutie OZ návrhy na doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov tak, aby príslušná komisia mala aspoň troch členov.

Marián Staňo
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.