Uznesenie č. 2-2011

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.3.2011

Obecné zastupiteľstvo:

 1. Berie na vedomie:
  1. Uznesenie č. 1 a zápisnicu z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
  2. Informáciu o vypracovaní novej zmluvy s PDP Veľ. Uherce na prenájom obecných poľnohospodárskych pozemkov.
  3. Poverenie poslanca Martina Spišiaka na zastupovanie starostu obce.
 2. Schvaľuje:
  1. Rozpočet obce na rok 2011.
  2. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2011.
  3. Poslanca Pavla Krchu na zvolanie a vedenie obecného zastupiteľstva.
  4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce (poľnohospodárskych pozemkov).
  5. Doplnenie občanov za členov komisií:
   • stavebnej: Ján Krištín, Milan Kopál, Jozef Straka
   • ochrany verejného poriadku: Jozef Kopál
   • kultúry, mládeže a športu: Pavol Magdolen ml.
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie január – jún 2011
 3. Súhlasí:
  1. Aby, ing Jana Geletová, hlavná kontrolórka obce Veľké Kršteňany, vykonávala inú zárobkovú činnosť.

Marián Staňo
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.