Uznesenie č. 4-2011

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.5.2011

Obecné zastupiteľstvo:

  1. Berie na vedomie:
    1. Uznesenie č. 3 a zápisnicu z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
    2. Správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaní finančnej kontroly miestnych daní, poplatkov a inventarizácie za rok 2010.
  2. Schvaľuje:
    1. VZN č. 1/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Kršteňany.

Marián Staňo
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.