Uznesenie č. 9-2012

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Kršteňanoch, konaného dňa 31.1.2012

Obecné zastupiteľstvo:

 1. Berie na vedomie:
  1. Uznesenie č. 8 a zápisnicu z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2012.
  3. Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2011.
  4. Viacročný rozpočet obce na roky 2013 – 2014.
 2. Schvaľuje:
  1. Rozpočet obce Veľké Kršteňany na rok 2012.
  2. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľké Kršteňany.

Marián Staňo
starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.