Výročná členská schôdza DHZ 2010

20. novembra 2010 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ. Správa o činnosti v roku 2010, správa o hospodárení za rok 2010, plán hlavných úloh na rok 2011.

Správa o činnosti DHZ Veľké Kršteňany v roku 2010

Dobrovoľný hasičský zbor je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Z poverenia orgánov obce plní úlohy obecného hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu, vznikol už v roku 1925. V súčasnosti má Miestna organizácia DHZ šesťdesiat členov, pričom výbor MO má pätnásť členov. Predsedom MO je Ján Kopál, veliteľom pán Jozef Makva a tajomníkom pán Straka.

Od poslednej výročnej členskej schôdze naša základná organizácia vykonávala pravidelne týždenne alebo mesačne tieto činnosti : výchova a výcvik členov DHZ, údržba materiálu DHZ, štartovanie všetkých mašín, pravidelné opravy hasičskej techniky, vybavenia a výstroja, brigádnická činnosť a údržba priestorov stanice, preventívne a výchovné akcie.

Okrem týchto činností sa naša základná organizácia sa zapájala do spoločenského života v obci, sama organizovala alebo pomáhala pri konaní viacerých spoločenských udalostí.

Mesačný prehľad udalostí :

Február 2010

• 6.2. = sánkarské preteky,
• 13.2. = členská schôdza a karneval

Marec 2010

• výstava ochrana lesov
• relácia v rozhlase

Apríl 2010

• 30.4. = stavanie mája a diskotéka v Dome kultúry
• príprava na súťaž

Máj 2010

• príprava na súťaž,
• 23.5. = Okresná súťaž pripravenosti DHZ : dorastenky – 1. miesto, dorastenci 2. miesto, muži – 6. miesto, jednotlivci – Zuzana Menšíková 1. miesto,
• oprava baterky na mašine – zakúpenie a montáž,
• 26.5. = gratulácia členovi Filipovi Kopálovi k životnému jubileu,
• 31.5. = sňatie mája

Jún 2010

• 4.6. = účasť rozhodcov J. Makvu, V. Straku a J. Kopála na súťaži Plameň na Krásne,
• 14.6. = oprava najstaršej mašiny( PS 8 ) Vladimírom Strakom ml.,
• 19.6. = účasť rozhodcu J. Kopála na Krajskej súťaži Plameň v Krajnom

Júl 2010

• od 4.7. = pomoc pri organizovaní a zabezpečenie časti programu – predvádzanie činnosti všetkých troch mašín( 8, 12, 16 ) a súťaže za účasti hlavne detí( 48 ),
• 10.7. = účasť rozhodcu J. Kopála na súťaži dorastencov v Dohňanoch,
• 10.7. preventívna relácia v rozhlase – žatevná výzva + proti vypaľovaniu trávy,

August 2010

• 14.8. = športové popoludnie a súťaže,
• účasť zástupcov miestnej organizácie na pohrebe člena Stanislava Stručku

September 2010

• účasť zástupcov miestnej organizácie na pohrebe člena Filipa Kopála,
• 18.9. = účasť na súťaži o pohár starostu obce Horná Ves – dorastenky 3. miesto, muži 7. miesto,
• 18.9. = po súťaži oslava životného jubilea( 60-tka ) – J. Makva,
• 26.9. = účasť na súťaži o pohár starostu obce Šišov – dorastenky 7. miesto, muži 1. miesto( klasické hadice ),

Október 2010

• preventívna činnosť – vyvesenie plagátov k správnemu používaniu elektrospotrebičov, kúrenia a komínov na úradnú tabuľu obce

November 2010

• 20.11. = výročná členská schôdza + zábava po schôdzi

Nakoniec je nevyhnutné poďakovať sa na tomto mieste tým občanom, bez aktivity ktorých by nebola možná taká rozsiahla činnosť našej organizácie, ako sme ju opísali. Ide najmä o členov výboru našej organizácie ako i všetkým Vám i tým, ktorí sa zapojili do našej činnosti.

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí peniazmi alebo rôznymi materiálnymi darmi, či osobnou pomocou v rôznej forme prispeli k našej činnosti. Ide o starostu obce Mariána Staňa a nášho zriaďovateľa – obec, pani Lenčešovú Annu, Mešinovú Evu, Kopála Vladimíra, Straku Vladimíra st., Vlčku Jána, Čepku Štefana, Mihaličku Mariána, Dilongovú Janu, fy. DUVEL zo Šimonovian, miestnu poľovnícku organizáciu, Klimku Branislava, Kopála Pavla ml., Straku Jozefa ml., Belianskeho Jána, Menšíka Ivana, Priekalu Pavla, Čertíkovú Annu, Kopála Jozefa Ing., Otrubu Jozefa, Diana Jozefa, Dilonga Patrika, Marhevku Františka ml., Otrubu Jozefa, Dilonga Patrika, Dilongovú Janu, Sliackeho Jozefa, Zuzulu Vladimíra st., Prídelovú komisiu, Stanislava Menšíka ml., Kopála Jozefa st. a mnohých iných, ktorí sa iste neurazia, ak sme na nich náhodou zabudli.

Správa o hospodárení
Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch
na obdobie od 21.11.2009 do VČS, konanej v roku 2010
________________________________________

Naša miestna organizácia patrí do zriaďovateľskej právomoci našej obce a preto príjmy a výdavky, súvisiace s našou činnosťou sú závislé na rozpočtových možnostiach obce. Všetky príjmy, s ktorými hospodárime pochádzajú z rozpočtu obce, členských príspevkov našich členov, resp. zo sponzorských príspevkov a darov našich priaznivcov.

V priebehu roku 2010 sme čerpali rozpočtové prostriedky nasledovne :

• 8.2.2010 = suma 163,37 € na sánkárske preteky,
• 15.2.2010 = suma 171,30 € na detský karneval,
• 9.4.2010 = suma 44,79 € na cestovné náklady( Martin ),
• 19.4.2010 = suma 158,70 € na nákup materiálu – hadice a spojky,
• 29.4.2010 = suma 96,09 € na akciu stavanie mája,
• 30.4.2010 = suma 100,01 € na nákup materiálu – benzín a olej,
• 23.5.2010 = suma 370,81 € na akciu Okresná súťaž pripravenosti DHZ,
• 13.8.2010 = suma 231,12 € na akciu Detské športové popoludnie,
• 8.9.2010 = suma 41 € na nákup materiálu – baterka do striekačky,
• 20.9.2010 = suma 69,98 € na náklady, súvisiace s účasťou v Hornej Vsi,
• 27.9.2010 = suma 87,93 € na náklady, súvisiace s účasťou v Šišove

Z prostriedkov, poskytnutých obcou z rozpočtu na rok 2010 v sume 2000 €, sme ku dňu konania tejto schôdze vyčerpali sumu 1535,10 €, nedočerpaná ostala suma 464,90 €.

Úlohy Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch, pre obdobie od 20.11.2010 a počas roku 2011, až do dňa konania výročnej členskej schôdze v roku 2011.

1. Skvalitňovanie organizátorskej práce – aktivizácia viacerých členov výboru miestnej organizácie, ako aj radových členov,

2. Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie ako aj všetkých členov MO – rozširovanie členskej základne, najmä mládežníckej, skvalitnenie teoretickej prípravy s dôrazom na poznanie aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti protipožiarnej ochrany a súvisiacich oblastiach plnenia úloh DHZ,

3. Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť v spolupráci s obcou a jej orgánmi,

4. Účasť na súťažiach DHZ s čo najväčším počtom družstiev, s dôrazom na získanie čo najlepších umiestnení,

5. Účasť na kultúrnom živote obce, pomoc a organizovanie športových a kultúrnych podujatí v obci,

6. Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a výchovu nečlenov miestnej organizácie za účelom zabránenia vzniku požiarov

Minimálny rozsah akcie na rok 2011

1. príprava na súťaže jednotlivcov i družstiev, s dôrazom na Okresnú súťaž pripravenosti DHZ,

2. vykonanie taktických cvičení najmenej dva krát do roka,

3. školenie preventivárov a kontrolných skupín,

4. kontrola funkčnosti hydrantov,

5. brigádnická činnosť na úprave obce,

6. organizácia stavania mája, sánkarských pretekov, prípadne karnevalu,

7. pripomienka životných udalostí členov miestnej organizácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.