Výročná členská schôdza DHZ

21. novembra 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Kršteňanoch.

Správa o činnosti MO DHZ Veľké Kršteňany (22.11.2008 – 21.11.2009)

Dobrovoľný hasičský zbor(ďalej len DHZ) je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky(ďalej len DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane. Tak je tomu aj v našej obci.
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Veľké Kršteňany má dlhoročnú tradíciu, vznikol už v roku 1925. V súčasnosti má Miestna organizácia DHZ šesťdesiat členov, pričom výbor MO má pätnásť členov. Predsedom MO je Ján Kopál, veliteľom Jozef Makva a tajomníkom Pavel Straka.

Úlohy plnené v roku 2009 boli rozdelené do niekoľkých skupín :

• Skvalitňovanie organizátorskej práce,
• Výchova a výcvik mladých členov miestnej organizácie, ako aj všetkých členov MO,
• Oprava a údržba hasičskej techniky, kontrolná činnosť,
• Účasť na súťažiach DHZ,
• Účasť na kultúrnom živote obce,
• Všeobecné akcie protipožiarnej bezpečnosti

Výbor miestnej organizácie tvorí 15 členov, riadiacich každodenný život organizácie. Z výboru najviac organizátorskej činnosti vykonali predseda miestnej organizácie Ján Kopál a veliteľ Jozef Makva. Bez ich osobnej angažovanosti by činnosť výboru a organizácie bola nemožná. Spoluorganizovali a zabezpečovali plnenie všetkých úloh, vytýčených na predchádzajúcej výročnej schôdzi.

Výchova a výcvik mladých členov, ako aj udržiavanie výkonnosti ostatných členov miestnej organizácie spočívali v teoretickej a praktickej príprave, vhodne dopĺňanej účasťou na súťažiach DHZ. Teoretická príprava spočívala v oboznamovaní sa s predpismi v oblasti protipožiarnej ochrany a v oblasti činnosti hasičov, ako aj v oblasti ochrany zdravia a majetku, zodpovednosti za porušenie právnych predpisov v oblasti priestupkovej a trestnej.

Praktická príprava zahŕňala oboznamovanie sa s hasičskou technikou a možnosťami využitia miestnych zdrojov, napr. hydrantov na lokalizáciu a hasenie, ako odstraňovanie následkov požiarov alebo iných živelných katastrof a škodových udalostí.

Priebežne bola vykonávaná oprava a údržba hasičskej techniky. Zahŕňala kontrolu skladovania techniky v hasičskej zbrojnici s ohľadom na vhodnosť prostredia a prípadnú hrozbu jej poškodenia zničenia. Priebežná oprava a konzervovanie techniky spočívala v oprave jej najviac používaných častí s ohľadom na vek používanej techniky. Starostlivosť zahŕňala a uniformy a prilby. V neposlednom rade sme v rámci tohto bodu pravidelne vykonávali preskúšanie techniky a síce týždenne bola štartovaná mašina a priebežne dobíjaná batéria. Po zakúpení novej mašiny bola táto zaradená do stavu a údržba sa na nej vykonáva podobne.

Účasť na súťažiach DHZ zahŕňala účasť v okresných a krajských kolách pripravenosti v kategóriách dospelých a dorastencov, resp. dorasteniek a taktiež účasť členom našej miestnej organizácie ako rozhodcov.

Účasť na živote obce možno rozdeliť do dvoch skupín, jednak to bola údržba a upratovanie okolia s dôrazom na verejné priestranstvá, najmä okolie domu kultúry a druhou skupinou bola účasť na kultúrnom živote obce, zahrňujúca samostatné organizovanie alebo spoluorganizovanie kultúrnych a športových akcií, ktoré sa v obci v tomto období konali, najmä katarínskej zábavy, karnevalu, stavanie mája, výstavy, diskotéky, športové popoludnia a zábavy.

Akcie protipožiarnej bezpečnosti, vykonané našou miestnou organizáciou zahŕňali výzvu v obecnom rozhlase v žatevnom období, ktorá občanov obce upozornila na povinnosti, ktoré je potrebné pri žatve dodržať, aby nedošlo ku škodám na živote a zdraví, ako aj na majetku občanov a obce. Taktiež sem patrilo aj umiestnenie osvetových plagátov z oblasti protipožiarnej ochrany a prevencie na verejne prístupné miesta, najmä na úradnú tabuľu obce, kontrola funkčnosti hydrantov, ako potenciálnych zdrojov základného hasiaceho média – vody, ako aj kontrola stavieb – rodinných domov a priestorov na podnikania z hľadiska dodržiavania zásad ochrany pred požiarmi.

Pravidelne počas uplynulého obdobia sa vykonávali nasledovné činnosti :
• teoretický a praktický výcvik členov miestnej organizácie,
• týždenné preskúšavanie techniky – štartovanie mašiny,
• pravidelné opravy a údržba techniky a výstroja,
• v zimných mesiacoch sa pravidelne odpratával sneh.

Január 2009

Dňa 10.1.2009 sa uskutočnili sánkarske preteky.

Február 2009

Dňa 16.2.2009 sa vykonal nákup materiálu – výstroj.
Dňa 21.2.2009 sa uskutočnil detský karneval.
Dňa 26.2.2009 sa v rámci spolupráce s miestnymi poľovníkmi organizácia spolupodieľala a zúčastnila na poľovníckej výstave.

Marec 2009

V rámci mesiaca marec 2009 sa vykonala osvetová relácia v obecnom rozhlase.

Apríl 2009

Dňa 21.4.2009 sa v rámci prípravy na stavanie mája obstaral vhodný kmeň.
Dňa 23.4.2008 sa vykonala kontrola hydrantov
Dňa 27.4. 2009 sa vykonala úprava uniforiem v tlačiareň DUVEL v Šimonovanoch.
Dňa 30.4.2009 sa vykonalo stavanie mája a posedenie v Dome kultúry,

Máj 2009

Od 8. až po koniec mája sa vykonal intenzívny teoretický a praktický výcvik členov miestnej organizácie s dôrazom na prípravu súťažiacich na okresnú súťaž DHZ Skačany 2009.

V rámci vykonanej údržby a opravy techniky sa zakúpila staršia nádrž a vykonala jej oprava( zváranie 2x ) a taktiež príprava základne.

Dňa 31.5.2009 sme sa zúčastnili na Okresnej súťaži pripravenosti DHZ Skačany 2009.
Družstvo mužov dosiahlo 4. a 6. miesto, družstvo dorastencov dosiahlo 2. miesto a dorasteniek 1. Miesto. V pretekoch jednotlivcov dosiahol Andrej Stručka 2. miesto a Zuzana Menšíková 1. miesto. Súťaži sa taktiež zúčastnilo šesť našich členov ako rozhodcovia a síce páni Ladislav Oravec, Vladimír Straka, Ján Kopál, Pavol Straka, Jozef Makva, Vladimír Makva. Na tejto súťaži sa pokazila mašina, čo spôsobilo aj slabšie výsledky, ako sme očakávali.

Dňa 31.5.2009 sa vykonalo sňatie mája a posedenie so sponzormi.

Jún 2009

Dňa 20.6.2009 sa vykonala zábavná akcia – cesta rozprávkovou dedinou.
Dňa 23.6.2009 bola podaná žiadosti o zakúpenie striekačky.
Dňa 24.6.2009 bol vykonaný výber striekačky u dodávateľa v Martine.

Júl 2009

Dňa 25.7.2009 sa naša organizácia spolupodieľala na hasení požiaru senníka PDP Veľké Uherce v obci, od 12.00 do 23.00 hodiny, pričom treba poznamenať, že na mieste požiaru boli naši členovia prví a ako prví začali aj jeho likvidáciu, v ktorej pokračovali po príchode hliadok Hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho a okolitých okresov spolu s nimi. Iba rýchlym zásahom pri likvidácií požiaru bolo zabránené väčším škodám.

V priebehu mesiaca júl bola vyvesená tzv. žatevná výzva občanom obce, ako aj plagáty protipožiarnej ochrany.

August 2009

Dňa 2.8.2009 sa vykonala oprava starej mašiny.

Dňa 15.8.2009 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnilo športové popoludnie, spojené so súťažami s požiarnou technikou, ako aj súťažami telesnej zdatnosti.

Dňa 24.8.2009 bola dovezená nová striekačka, fotografiu ktorej sme uverejnili aj na úradnej tabuli obce.

Dňa 26.8.2009 bolo vykonané brúsenie nádržky a jej natieranie.

Dňa 30.8.2009 bolo vykonané skúšanie novej mašiny.

September 2009

Dňa 26.9.2009 sme sa už aj s novou mašinou zúčastnili na pohárovej súťaži 95. výročie DHZ Horná Ves, kde dorastenky dosiahli 4. Miesto.

Október 2009

V priebehu mesiaca október 2009 vykonalo našich päť dvojčlenných hliadok preventívne prehliadky požiarnej bezpečnosti rodinných domov a podnikateľských priestorov.

November 2009

V priebehu mesiaca november sa v požiarnej zbrojnici pripravili regále na mašiny a realizovala členská schôdza

Súhrne za celé uplynulé obdobie sa oprave techniky venovalo cca 50 hodín, nácviku na súťaž 65 hodín, oprave hydrantov, úprave okolia, príprave akcií spolu 300 hodín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.