Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany.

§ 1 Úvodné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorým patrí v súlade s osobitným predpisom so zákonom o obecnom zriadení namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce.
 4.  

(POZN: po 1.1.2011to bude výlučne poslanec vykonávajúci funkciu zástupcu starostu – § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 102/2010 Z. z.)

§ 2 Odmeňovanie poslancov

 1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena:
  1. za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 12 €
  2. za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 5 €
 2. Odmena je poslancom poskytovaná predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie.
 3. Poslancovi patrí za výkon osobitných úloh odmena:
  1. vo výške 10 € za činnosť v prospech obce, inú ako je účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zasadnutiach komisií, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca.
 4. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.
 5. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie.
 6. Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce Veľké Kršteňany za predchádzajúci štvrťrok vo výplatnom termíne obce.
 7. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí OZ a príslušných komisií.
 8. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní OZ a komisií pri OZ budú zapisovateľmi OZ a komisií predkladané pracovníčke obecného úradu k poslednému dňu príslušného štvrťroka. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom mesiaci.
 9. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Obce Veľké Kršteňany.
 10. Na návrh poslanca OZ alebo starostu môže v priebehu roka OZ schváliť mimoriadnu odmenu pre poslancov OZ.

§ 3 Záverečné ustanovenia

  1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany dňa 27. 9. 2010.
  2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. 10. 2010.
  3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Veľké Kršteňany.
  4. Schválením týchto zásad sa ruší časť článku V. Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Veľké Kršteňany zo dňa 30. 1. 2004 týkajúca sa odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií pri OZ.

Veľké Kršteňany, dňa 27. 9. 2010
Starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.